పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అలమార : నారాయణీయము

శీర్షికలు

 1. ముందుమాట
 2. ప్రథమ స్కంధము : 1వ దశకము - భగవన్మహిమానువర్ణనము
 3. 2వ దశకము - భగవద్రూప వర్ణనము
 4. 3వ దశకము - భక్తి స్వరూప వర్ణనము- భక్తికై ప్రార్థన
 5. ద్వితీయ స్కంధము : - 4వ దశకము - అష్టాంగయోగ, యోగసిద్ధి వర్ణనము
 6. 5వ దశకము - విరాట్పురుషోత్పత్తి ప్రకార వర్ణనము
 7. 6వ దశకము - విరాట్పురుషుని జగదాత్మ తత్వ వర్ణనము
 8. 7వ దశకము - హిరణ్య గర్భోత్పత్తి, వైకుంఠ ఆది వర్ణనలు
 9. తృతీయ స్కంధము : 8వ దశకము - ప్రళయ, జగత్సృష్టి ప్రకార వర్ణనము
 10. 9వ దశకము - జగత్సృష్టి ప్రకార వర్ణనము
 11. 10వ దశకము - సృష్టి బేధ వర్ణనము
 12. 11వ దశకము - హిరణ్యాక్ష- హిరణ్యకశిపుల ఉత్పత్తి వర్ణనము
 13. 12వ దశకము - వరాహావతార వర్ణనము
 14. 13వ దశకము - హిరణ్యాక్ష వధ వర్ణనము
 15. 14వ దశకము - కపిలోపాఖ్యానము.
 16. 15వ దశకము - కపిలోపదేశము.
 17. చతుర్థ స్కంథ - 16వ దశకము - నరనారాయణుల అవతారము వర్ణనము
 18. 17వ దశకము - ధ్రువ చరితము వర్ణనము
 19. 18వ దశకము - పృథు చరిత్రము వర్ణనము
 20. 19వ దశకము - ప్రాచేతసుల కథ వర్ణనము
 21. పంచమ స్కంధ - 20వ దశకము - ఋషభుని చరితము వర్ణనము
 22. 21వ దశకము - జంబూద్వీపాలలో భగవదుపాసనము వర్ణనము
 23. షష్ఠ స్కంథ - 22వ దశకము - అజామిళోపాఖ్యానము వర్ణనము
 24. 23వ దశకము - చిత్రకేతూపాఖ్యానము వర్ణనము
 25. సప్తమ స్కంధ - 24వ దశకము - ప్రహ్లాదచరిత్ర వర్ణనము
 26. 25వ దశకము - శ్రీనృసింహావిర్భావ వర్ణనము
 27. అష్టమ స్కంధ - 26వ దశకము - గజేంద్రమోక్షణము వర్ణనము
 28. 27వ దశకము - కూర్మావతారము వర్ణనము
 29. 28వ దశకము - లక్ష్మీస్వయంవరము వర్ణనము
 30. 29వ దశకము - మోహినీ అవతారము వర్ణనము
 31. 30వ దశకము - వామనావతారము వర్ణనము
 32. 31వ దశకము - బలిదర్పశమనము వర్ణనము
 33. 32వ దశకము - మత్స్యావతారము వర్ణనము
 34. నవమ స్కంధ - 33వ దశకము - అంబరీషోపాఖ్యానము
 35. 34వ దశకము - శ్రీరామచరితము-1
 36. 35వ దశకము - శ్రీరామచరితము-2
 37. 36వ దశకము - పరశురామావతార వర్ణనము
 38. దశమ స్కంధ - 37వ దశకము- శ్రీకృష్ణావతారప్రసంగము
 39. 38వ దశకము - శ్రీకృష్ణుని గోకులమునకు చేర్చుట
 40. 39వ దశకము - యోగమాయానయనవర్ణనము
 41. 40వ దశకము - పూతన వధ
 42. 41వ దశకము - గోపికల ఆనందహేల
 43. 42వ దశకము - శకటాసురవధ
 44. 43వ దశకము - తృణావర్తసంహారము
 45. 44వ దశకము - శ్రీకృష్ణునకు జాతకర్మాది సంస్కారములు
 46. 45వ దశకము - గోపికల ఆనందహేల శ్రీకృష్ణునిబాల్యక్రీడలు
 47. 46వ దశకము - విశ్వరూపదర్శనము
 48. 47వ దశకము - ఉలూఖలబంధనము
 49. 48వ దశకము - యమళార్జునోద్ధారము
 50. 49వ దశకము - బృందావనవిహారము
 51. 50వ దశకము - వత్సాసుర బకాసుర సంహారము
 52. 51వ దశకము - అఘాసుర వధ
 53. 52వ దశకము - బ్రహ్మకృతవత్సాపహరణము
 54. 53వ దశకము - ధేనుకాసురవధ
 55. 54వ దశకము - కాళియోపాఖ్యానము
 56. 55వ దశకము - కాళీయమర్ధనము
 57. 56వ దశకము - శ్రీకృష్ణుడు కాళియుని అనుగ్రహించుట
 58. 57వ దశకము - ప్రలంబాసురవధ
 59. 58వ దశకము - దావానలమునుండి గోవులను గోపాలకులను సంరక్షించుట
 60. 59వ దశకము – వేణుగానము
 61. 60వ దశకము - గోపికావస్త్రాపహరణము
 62. 61వ దశకము - ద్విజపత్నులను అనుగ్రహించుట
 63. 62వ దశకము - ఇంద్రయాగనివారణము
 64. 63వ దశకము - గోవర్ధనోద్ధరణము
 65. 64వ దశకము - గోవిందాభిషేకము- గోపాలకుల పరమ పద దర్సనము
 66. 65వ దశకము - రాసక్రీడకై గోపికలు తరలివచ్చుట
 67. 66వ దశకము - రాసక్రీడ
 68. 67వ దశకము - శ్రీకృష్ణాంతర్ధానము-గోపికాన్వేషణము
 69. 68వ దశకము - భగవత్ సాక్షాత్కారము
 70. 69వ దశకము - రాసకేళి
 71. 70వ దశకము - సుదర్శన గంధర్వుడికి శాపవిముక్తి – శంఖచూడ వృషభాసురుల సంహారము
 72. 71వ దశకము - కేశి, వ్యోమాసురుల వధ
 73. 72వ దశకము - అక్రూరునిఆగమనము
 74. 73వ దశకము - మధురానగరయాత్ర
 75. 74వ దశకము - మధురాపురిలో శ్రీకృష్ణుని లీలావిలాసములు
 76. 75వ దశకము - కంసవధ
 77. 76వ దశకము - ఉద్ధవునిదౌత్యము
 78. 77వ దశకము - జరాసంధాదులతో యుద్ధము-ముచుకుందుని అనుగ్రహించుట
 79. 78వ దశకము - శ్రీకృష్ణునకు రుక్మిణీ సందేశము
 80. 79వ దశకము - రుక్మిణీస్వయంవరము
 81. 80వ దశకము - స్యమంతకోపాఖ్యానము
 82. 81వ దశకము - నరకాసురుని వధ
 83. 82వ దశకము - ఉషాపరిణయము- నృగమహారాజునకుశాపవిముక్తి
 84. 83వ దశకము - పౌండ్రకవధ-బలరామునిప్రతాపము
 85. 84వ దశకము - సమంతపంచకయాత్ర
 86. 85వ దశకము - యుధిష్ఠురుని రాజసూయయాగము-శిశుపాలవధ
 87. 86వ దశకము - సాల్వాదులవధ-భారతయుద్ధము
 88. 87వ దశకము - కుచేలోపాఖ్యానము
 89. 88వ దశకము - అర్జునగర్వభంగము
 90. 89వ దశకము - వృకాసురవధ-భృగుపరీక్షణము
 91. 90వ దశకము - దశకము-విష్ణుమహత్త్వము
 92. ఏకాదశ స్కంధ; - 91వ దశకము - భక్తి స్వరూప వర్ణనము
 93. 92వ దశకము - కర్మ మిశ్ర భక్తిస్వరూపము
 94. 93వ దశకము - ఇరువదినాలుగుమందిగురువులు
 95. 94వ దశకము - తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తి
 96. 95వ దశకము - ధ్యానయోగము
 97. 96వ దశకము - భగవద్విభూతి-భక్తియోగము
 98. 97వ దశకము – ఉత్తమ భక్తి ప్రార్థన-మార్కండేయోపాఖ్యానము
 99. 98వ దశకము - బ్రహ్మవలన జగదుత్పత్యాదివర్ణనము
 100. 99వ దశకము - భగవన్మహిమ
 101. 100వ దశకము - కేశాదిపాదాంతరూపవర్ణనము