పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అలమార : బాల ద్విపద భాగవతం

శీర్షికలు

 1. పీఠిక
 2. ప్రథమాశ్వాసము - భాగం 1
 3. భాగం 2
 4. భాగం 3
 5. భాగం 4
 6. భాగం 5
 7. భాగం 6
 8. భాగం 7
 9. భాగం 8
 10. భాగం 9
 11. భాగం 10
 12. భాగం 11
 13. ద్వితీయాశ్వాసము - భాగము 1
 14. భాగం 2
 15. భాగం 3
 16. భాగం 4
 17. భాగం 5
 18. భాగం 6
 19. భాగం 7
 20. భాగం 8
 21. చతుర్థాశాసము భాగం-- 1
 22. తృతీయాశ్వాసము భాగం-1-100
 23. భాగం- 101-200
 24. భాగం-3-201-300
 25. భాగం - 3-301-400
 26. భాగం - 3-401-500
 27. భాగం 3-501-600
 28. భాగం 3-601-700
 29. భాగం 3-701-800
 30. భాగం 3-801-900
 31. భాగం 3-911-969
 32. చతుర్థాశ్వాసము 4-1-100
 33. భాగం 4-101-200
 34. భాగ 4- 201-300
 35. భాగ 4- 301-400
 36. భాగ 4- 401-500
 37. భాగ 4- 501-600
 38. భాగ-4-601-700
 39. భాగ-4-701-800
 40. భాగ-4-801-900
 41. భాగ-4-901-1000
 42. భాగ-4-1001-1100
 43. భాగ-4-1101-1200
 44. భాగ- 4-1201-1272
 45. పంచమాశ్వాసము-5-1-100
 46. భాగం - 5-101-200
 47. భాగం - 5-201-300
 48. భాగం - 5-301-400
 49. భాగం - 5-401-500
 50. భాగం - 5-501-600
 51. భాగం - 5-601-700
 52. భాగం - 5-701-800
 53. భాగం - 5-801-900
 54. భాగం - 5-901-1000
 55. భాగం-5-1001-1100
 56. భాగం-5-1101-1200
 57. భాగం-5-1201-1300
 58. భాగం-5-1301-1400
 59. భాగం-5-1401-1418
 60. షష్ఠాశ్వాసము-6-1-101
 61. భాగం-6-101-200
 62. భాగం-6-201-300
 63. భాగం-6-301-400
 64. భాగం-6-401-500
 65. భాగం-6-501-600
 66. భాగం-6-301-సమాప్తము
 67. చీరల పేర్లు