పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము : తృతీయాశ్వాశము.

॥తృతీయాశ్వాసః ॥

3-1-శ్లో
అస్తి స్వస్త్యయనం సమస్తజగతామభ్యస్తలక్ష్మీస్తనం
వస్తు ధ్వస్తరజస్తమోభిరనిశం న్యస్తం పురస్తాదివ ।
హస్తోదస్తగిరీన్ద్రమస్తకతరుప్రస్తారవిస్తారిత-
స్రస్తస్వస్తరుసూనసంస్తరలసత్ప్రస్తావి రాధాస్తుతమ్ ॥
3-2-శ్లో
రాధారాధితవిభ్రమాద్భుతరసం లావణ్యరత్నాకరం
సాధారణ్యపదవ్యతీతసహజస్మేరాననామ్భోరుహమ్ ।
ఆలమ్బే హరినీలగర్వగురుతాసర్వస్వనిర్వాపణం
బాలం వైణవికం విముగ్ధమధురం మూర్ధాభిషిక్తం మహః ॥
3-3-శ్లో
కరిణామలభ్యగతివైభవం భజే 

కరుణావలమ్బితకిశోరవిగ్రహమ్ ।
యమినామనారతవిహారి మానసే
యమునావనాన్తరసికం పరం మహః ॥
3-4-శ్లో
అతన్త్రితత్రిజగదపి వ్రజాఙ్గనా
నియన్త్రితం విపులవిలోచనాజ్ఞయా ।
నిరన్తరం మమ హృదయే విజ్జృమ్భతాం
సమన్తతః సరసతరం పరం మహః ॥
3-5-శ్లో
కన్దర్పప్రతిమల్లకాన్తివిభవం కాదమ్బినీబాన్ధవం
వృన్దారణ్యవిలాసినీవ్యసనినం వేషేణ భూషామయమ్ ।
మన్దస్మేరముఖామ్బుజం మధురిమవ్యామృష్టబిమ్బాధరం
వన్దే కన్దలితార్ద్రయౌవనవనం కైశోరకం శార్ఙ్గిణః ॥
3-6-శ్లో
ఆముక్తమానుషమముక్తనిజానుభావ-
మారూఢయౌవనమగూఢవిదగ్ధలీలమ్ ।
ఆమృష్టయౌవనమనష్టకిశోరభావ-
మాద్యం మహః కిమపి మాద్యతి మానసే మే ॥
3-7-శ్లో
తే తే భావాస్సకలజగదీలోభనీయప్రభావాః
నానాతృష్ణాసుహృది హృది మే కామమావిర్భవన్తు ।
వీణావేణుక్వణితలసితస్మేరవక్త్రారవిన్దా-
న్నాహం జానే మధురమపరం నన్దపుణ్యామ్బురాశేః ॥
3-8-శ్లో
సుకృతిభిరాదృతే సరసవేణునినాదసుధా-
రసలహరీవిహారనిరవగ్రహకర్ణపుటే ।
వ్రజవరసున్దరీముఖసరోరుహసారసికే
మహసి కదా ను మజ్జతి మదీయమిదం హృదయమ్ ॥
3-9-శ్లో
తృష్ణాతురే చేతసి జృమ్భమాణం 

ముష్ణన్ముహుర్మోహమహాన్ధకారమ్ ।
పుష్ణాతు నః పుణ్యదయైకసిన్ధోః
కృష్ణస్య కారుణ్యకటాక్షకేలిః ॥
3-10-శ్లో
నిఖిలాగమమౌలిలాలితం పద
కమలం పరమస్య తేజసః ।
వ్రజభువి బహుమన్మహేతరాం సర
సకరీషవిశేషరూషితమ్ ॥
3-11-శ్లో
ఉదారమృదులస్మితవ్యతికరాభిరామాననం
ముదా ముహురుదీర్ణయా మునిమనోఽమ్బుజామ్రేడితమ్ ।
మదాలసవిలోచనవ్రజవధూముఖాస్వాదితం
కదా ను కమలేక్షణం కమపి బాలమాలోకయే ॥
3-12-శ్లో
వ్రజజనమదయోషిల్లోచనోచ్ఛిష్టశేషీ-
కృతమతిచపలాభ్యాం లోచనాభ్యాముభాభ్యామ్ ।
సకృదపి పరిపాతుం తే వయం పారయామః
కువలయదలనీలం కాన్తిపూరం కదా ను ॥
3-13-శ్లో
ఘోషయోషిదనుగీతయౌవనం
కోమలస్తనితవేణునిస్స్వనమ్ ।
సారభూతమభిరామసమ్పదాం
ధామ తామరసలోచనం భజే ॥
3-14-శ్లో
లీలయా లలితయావలమ్బితం
మూలగేహమివ మూర్తిసమ్పదామ్ ।
నీలనీరదవికాసవిభ్రమం
బాలమేవ వయమాద్రియామహే ॥
3-15-శ్లో
వన్దే మురారేశ్చరణారవిన్ద
ద్వన్ద్వం దయాదర్శితశైశవస్య ।
వన్దారువృన్దారకవృన్దమౌళి
మన్దారమాలావినిమర్దభీరు ॥
3-16-శ్లో
యస్మిన్ నృత్యతి యస్య శేఖరభరైః క్రౌఞ్చద్విషశ్చన్ద్రకీ
యస్మిన్ దృప్యతి యస్య ఘోషసురభిం జిఘ్రన్ వృషోధూర్జటేః।
యస్మిన్ సజ్జతి యస్య విభ్రమగతిం వాఞ్ఛన్ హరేస్సిన్ధుర-
స్తద్వృన్దావనకల్పకద్రుమవనం తం వా కిశోరం భజే ॥
3-17-శ్లో
అరుణాధరామృతవిశేషితస్మితం 

వరుణాలయానుగతవర్ణవైభవమ్ ।
తరుణారవిన్దదలదీర్ఘలోచనం
కరుణామయం కమపి బాలమాశ్రయే ॥
3-18-శ్లో
లావణ్యవీచీరచితాఙ్గభూషాం
భూషాపదారోపితపుణ్యబర్హామ్।
కారుణ్యధారాలకటాక్షమాలాం
బాలాం భజే వల్లవవంశలక్ష్మీమ్ ॥
3-19-శ్లో
మధురైకరసం వపుర్విభో
ర్మథురావీథిచరం భజామహే ।
నగరీమృగశాబలోచనానాం
నయనేన్దీవరవర్షవర్షితమ్ ॥
3-20-శ్లో
పర్యాకులేన నయనాన్తవిజృమ్భితేన
వక్త్రేణ కోమలదరస్మితవిభ్రమేణ ।
మన్ద్రేణ మఞ్జులతరేణ చ జల్పితేన
నన్దస్య హన్త తనయో హృదయం ధునోతి ॥
3-21-శ్లో
కన్దర్పకణ్డూలకటాక్షవన్దీ
రిన్దీవరాక్షీ రభిలాషమాణాన్ ।
మన్దస్మితాధారముఖారవిన్దాన్
వన్దామహే వల్లవధూర్తపాదాన్1।
3-22-శ్లో
లీలాటోపకటాక్షనిర్భరపరిష్వఙ్గప్రసఙ్గాధిక-
ప్రీతే గీతివిభఙ్గసఙ్గరలసద్వేణుప్రణాదామృతే ।
రాధాలోచనలాలితస్య లలితస్మేరే మురారేర్ముదా
మాధుర్యైకరసే ముఖేన్దుకమలే మగ్నం మదీయం మనః ॥
3-23-శ్లో
శరణాగతవ్రజపఞ్జరే
శరణే శార్ఙ్గధరస్య వైభవే ।
కృపయా ధృతగోపవిగ్రహే
కియదన్యన్మృగయామహే వయమ్ ॥
3-24-శ్లో
జగత్త్రయైకాన్తమనోజ్ఞభూమి
చేతస్యజస్రం మమ సన్నిధత్తామ్ ।
రామాసమాస్వాదితసౌకుమార్యం
రాధాస్తనాభోగరసజ్ఞమోజః ॥
3-25-శ్లో
వయమేతే విశ్వసిమః
కరుణాకర కృష్ణ కింవదన్తీమ్ ।
అపి చ విభో తవ లలితే
చపలతరా మతిరియం బాల్యే ॥
3-26-శ్లో
వత్సపాలచరః కోఽపి వత్సః శ్రీవత్సలాఞ్ఛనః ।
ఉత్సవాయ కదా భావీత్యుత్సుకే మమ లోచనే ॥
3-27-శ్లో
మధురిమభరితే మనోభిరామే 

మృదులతరస్మితముద్రితాననేన్దౌ ।
త్రిభువననయనైకలోభనీయే
మహసి వయం వ్రజభాజి లాలసాః స్మః ॥
3-28-శ్లో
ముఖారవిన్దే మకరన్దబిన్దు
నిష్యన్దలీలామురలీనినాదే ।
వ్రజాఙ్గనాపాఙ్గతరఙ్గభృఙ్గ
సంగ్రామభూమౌ తవ లాలసాః స్మః ॥
3-29-శ్లో
ఆతామ్రాయతలోచనాంశులహరీలీలాసుధాప్యాయితైః
గీతామ్రేడితదివ్యకేలిభరితైః స్ఫీతం వ్రజస్త్రీజనైః ।
స్వేదామ్భఃకణభూషితేన కిమపి స్మేరేణ వక్త్రేన్దునా
పాదామ్భోజమృదుప్రచారసుభగం పశ్యామి దృశ్యం మహః ॥
3-30-శ్లో
పాణౌ వేణుః ప్రకృతిసుకుమారాకృతౌ బాల్యలక్ష్మీః
పార్శ్వే బాలాః ప్రణయసరసాలోకితాపాఙ్గలీలాః ।
మౌలౌ బర్హం మధురవదనామ్భోరుహే మౌగ్ధ్యముద్రే-
త్యార్ద్రాకారం కిమపి కితవం జ్యోతిరన్వేషయామః ॥
3-31-శ్లో
ఆరూఢవేణుతరుణాధరవిభ్రమేణ 

మాధుర్యశాలివదనామ్బుజముద్వహన్తీ ।
ఆలోక్యతాం కిమనయా వనదేవతా వః
కైశోరకే వయసి కాపి చ కాన్తియష్టిః ॥
3-32-శ్లో
అనన్యసాధారణకాన్తికాన్త
మాక్రాన్తగోపీనయనారవిన్దమ్ ।
పుంసః పురాణస్య నవం విలాసం
పుణ్యేన పూర్ణేన విలోకయిష్యే ॥
3-33-శ్లో
సాష్టాఙ్గపాతమభివన్ద్య సమస్తభావైః
సర్వాన్ సురేన్ద్రనికరానిదమేవ యాచే ।
మన్దస్మితార్ద్రమధురాననచన్ద్రబిమ్బే
నన్దస్య పుణ్యనిచయే మమ భక్తిరస్తు ॥
3-34-శ్లో
ఏషు ప్రవాహేషు స ఏవ మన్యే
క్షణోఽపి గణ్యః పురుషాయుషేషు ।
ఆస్వాద్యతే యత్ర కయాపి భక్త్యా
నీలస్య బాలస్య నిజం చరిత్రమ్ ॥
3-35-శ్లో
నిసర్గసరసాధరం నిజదయార్ద్రదివ్యేక్షణం
మనోజ్ఞముఖపఙ్కజం మధురసార్ద్రమన్దస్మితమ్ ।
రసజ్ఞహృదయాస్పదం రమితవల్లవీలోచనం
పునఃపునరుపాస్మహే భువనలోభనీయం మహః ॥
3-36-శ్లో
స కోఽపి బాలస్సరసీరుహాక్షః
సా చ వ్రజస్త్రీజనపాదధూలిః ।
ముహుస్తదేతద్యుగలం మదీయే
మోముహ్యమానోఽపి మనస్యుదేతు ॥
3-37-శ్లో
మయి ప్రయాణాభిముఖే చ వల్లవీ
స్తనద్వయీదుర్లలితస్స బాలకః ।
శనైశ్శనైః శ్రావితవేణునిస్వనో
విలాసవేషేణ పురః ప్రతీయతామ్ ॥
3-38-శ్లో
అతిభూమిమభూమిమేవ వా
వచసాం వాసితవల్లవీస్తనమ్ ।
మనసామపరం రసాయనం
మధురాద్వైతముపాస్మహే మహః ॥
3-39-శ్లో
జననాన్తరేఽపి జగదేకమణ్డనే
కమనీయధామ్ని కమలాయతేక్షణే ।
వ్రజసున్దరీజనవిలోచనామృతే
చపలాని సన్తు సకలేన్ద్రియాణి మే ॥
3-40-శ్లో
మునిశ్రేణీవన్ద్యం మదభరలసద్వల్లవవధూ-
స్తనశ్రోణీబిమ్బస్తిమితనయనామ్భోజసుభగమ్ ।
పునః శ్లాఘాభూమిం పులకితగిరాం నైగమగిరాం
ఘనశ్యామం వన్దే కిమపి కమనీయాకృతి మహః ॥
3-41-శ్లో
అనుచుమ్బతామవిచలేన చేతసా 

మనుజాకృతేర్మధురిమశ్రియం విభోః ।
అయి దేవ కృష్ణ దయితేతి జల్పతా
మపి నో భవేయురపి నామ తాదృశః ॥
3-42-శ్లో
కిశోరవేషేణ కృశోదరీదృశాం
విశేషదృశ్యేన విశాలలోచనమ్ ।
యశోదయా లబ్ధయశోనవామ్బుధే
ర్నిశామయే నీలనిశాకరం కదా ॥
3-43-శ్లో
ప్రకృతిరవతు నో విలాసలక్ష్మ్యాః
ప్రకృతిజడం ప్రణతాపరాధవీథ్యామ్ ।
సుకృతికృతపదం కిశోరభావే
సుకృతిమనః ప్రణిధానపాత్రమోజః ॥
3-44-శ్లో
అపహసితసుధామదావలేపై
రతిసుమనోహరమార్ద్రమన్దహాసైః ।
వ్రజయువతివిలోచనావలేహ్యం
రమయతు ధామ రమావరోధనం నః ॥
3-45-శ్లో
అఙ్కురితస్మేరదశావిశేషై
రశ్రాన్తహర్షామృతవర్షమక్ష్ణామ్ ।
సంక్రీడతాం చేతసి గోపకన్యా
ఘనస్తనస్వస్త్యయనం మహో నః ॥
3-46-శ్లో
మృగమదపఙ్కసఙ్కరవిశేషితవన్యమహా-
గిరితటగణ్డగైరికఘనద్రవవిద్రుమితమ్ ।
అజితభుజాన్తరం భజత హే వ్రజగోపవధూ-
స్తనకలశస్థలీఘుసృణమర్దనకర్దమితమ్ ॥
3-47-శ్లో
ఆమూలపల్లవితలీలమపాఙ్గజాలై
రాసిఞ్చతీ భువనమాదృతగోపవేషా ।
బాలాకృతిర్మృదులముగ్ధముఖేన్దుబిమ్బా 

మాధుర్యసిద్ధిరవతాన్మధువిద్విషో నః ॥
3-48-శ్లో
విరణన్ మణినూపురం వ్రజే
చరణామ్భోజముపాస్స్వ శార్ఙ్గిణః ।
సరసే సరసి శ్రియాశ్రితం
కమలం వా కలహంసనాదితమ్ ॥
3-49-శ్లో
శరణమశరణానాం శారదామ్భోజనేత్రం
నిరవధిమధురిమ్ణా నీలవేషేణ రమ్యమ్ ।
స్మరశరపరతన్త్రస్మేరనేత్రామ్బుజాభి-
ర్వ్రజయువతిభిరవ్యాద్ బ్రహ్మ సంవేష్టితం నః ॥
3-50-శ్లో
సువ్యక్తకాన్తిభరసౌరభదివ్యగాత్ర-
మవ్యక్తయౌవనపరీతకిశోరభావమ్ ।
గవ్యానుపాలనవిధావనుశిష్టమవ్యా-
దవ్యాజరమ్యమఖిలేశ్వరవైభవం నః ॥
3-51-శ్లో
అనుగతమమరీణామమ్బరాలమ్బినీనాం
నయనమధురిమశ్రీనర్మనిర్మాణసీమ్నామ్ ।
వ్రజయువతివిలాసవ్యాపృతాపాఙ్గమవ్యాత్
త్రిభువనసుకుమారం దేవకైశోరకం నః ॥
3-52-శ్లో
ఆపాదమాచూడమతిప్రసక్తై
రాపీయమానా యమినాం మనోభిః ।
గోపీజనజ్ఞాతరసాఽవతాన్నో
గోపలభూపాలకుమారమూర్తిః ॥
3-53-శ్లో
దిష్ట్యా వృన్దావనమృగదృశాం విప్రయోగాకులానాం
ప్రత్యాసన్నం ప్రణయచపలాపాఙ్గవీచీతరఙ్గైః ।
లక్ష్మీలీలాకువలయదలశ్యామలం ధామ కామాన్
పుష్ణీయాన్నః పులకముకులాభోగభూషావిశేషమ్ ॥
3-54-శ్లో
జయతి గుహశిఖీన్ద్రపిఞ్ఛమౌలిః
సురగిరిగైరికకల్పితాఙ్గరాగః ।
సురయువతివికీర్ణసూనవర్ష
స్నపితవిభూషితకున్తలః కుమారః ॥
3-55-శ్లో
మధురమన్దశుచిస్మితమఞ్జులం
వదనపఙ్కజమఙ్గజవేల్లితమ్ ।
విజయతాం వ్రజబాలవధూజన
స్తనతటీవిలుఠన్నయనం విభోః ॥
3-56-శ్లో
అలసవిలసన్ముగ్ధస్నిగ్ధస్మితం వ్రజసున్దరీ-
మదనకదనస్విన్నం ధన్యం మహద్వదనామ్బుజమ్ ।
తరుణమరుణజ్యోత్స్నాకార్త్స్న్యా స్మితస్నపితాధరం
జయతి విజయశ్రేణీమేణీదృశాం మదయన్మహః ॥
3-57-శ్లో
రాధాకేలికటాక్షవీక్షితమహావక్షఃస్థలీమణ్డనా
జీయాసుః పులకాఙ్కురాస్త్రిభువనాస్వాదీయసస్తేజసః ।
క్రీడాన్తప్రతిసుప్తదుగ్ధతనయాముగ్ధావబోధక్షణ-
త్రాసారూఢదృఢోపగూహనమహాసామ్రాజ్యసాన్ద్రశ్రియః ॥
3-58-శ్లో
స్మితస్నుతసుధాధరా మదశిఖణ్డిబర్హాఙ్కితా
విశాలనయనామ్బుజా వ్రజవిలాసినీవాసితాః ।
మనోజ్ఞముఖపఙ్కజా మధురవేణునాదద్రవా
జయన్తి మమ చేతసశ్చిరముపాసితా వాసనాః ॥
3-59-శ్లో
జీయాదసౌ శిఖిశిఖణ్డకృతావతంసా
సాంసిద్ధికీ సరసకాన్తిసుధాసమృద్ధిః ।
యద్బిన్దులేశకణీకాపరిణామభాగ్యాత్
సౌభాగ్యసీమపదమఞ్చతి పఞ్చబాణః ॥
3-60-శ్లో
ఆయామేన దృశోర్విశాలతరయోరక్షయ్యమార్ద్రస్మిత-
చ్ఛాయాధర్షితశారదేన్దులలితం చాపల్యమాత్రం శిశోః ।
ఆయాసానపరాన్విధూయ రసికైరాస్వాద్యమానం ముహు-
ర్జీయాదున్మదవల్లవీకుచభరాధారం కిశోరం మహః ॥
3-61-శ్లో
స్కన్ధావారసదో వ్రజః కతిపయే గోపాస్సహాయాదయః
స్కన్ధాలమ్బిని వత్సదామ్ని ధనదా గోపాఙ్గనాః స్వాఙ్గనాః ।
శృఙ్గారా గిరిగైరికం శివ శివ శ్రీమన్తి బర్హాణి చ
శృఙ్గగ్రాహికయా తథాపి తదిదం ప్రాహుస్త్రిలోకేశ్వరమ్ ॥
3-62-శ్లో
శ్రీమద్బర్హిశిఖణ్డమణ్డనజుషే శ్యామాభిరామత్విషే
లావణ్యైకరసావసిక్తవపుషే లక్ష్మీసరఃప్రావృషే ।
లీలాకృష్టరసజ్ఞధర్మమనసే లీలామృతస్రోతసే
కే వా న స్పృహయన్తి హన్త మహసే గోపీజనప్రేయసే ॥
3-63-శ్లో
ఆపాటలాధరమధీరవిలోలనేత్ర-
మామోదనిర్భరితమద్భుతకాన్తిపూరమ్ ।
ఆవిస్మితామృతమనుస్మృతిలోభనీయ-
మాముద్రితాననమహో మధురం మురారేః ॥
3-64-శ్లో
జాగృహి జాగృహి చేతశ్చిరాయ చరితార్థాయ భవతః ।
అనుభూయతామిదమిదం పురః స్థితం పూర్ణనిర్వాణమ్ ॥
3-65-శ్లో
చరణయోరరుణం కరుణార్ద్రయోః
కచభరే బహులం విపులం దృశోః ।
వపుషి మఞ్జులమఞ్జనమేచకే
వయసి బాలమహో మధురం మహః ॥
3-66-శ్లో
మాలాబర్హమనోజ్ఞకున్తలభరాం వన్యప్రసూనోక్షితాం
శైలేయద్రవకౢప్తచిత్రతిలకాం శశ్వన్మనోహారిణీమ్
లీలావేణురవామృతైకరసికాం లావణ్యలక్ష్మీమయీం
బాలాం బాలతమాలనీలవపుషం వన్దే పరాం దేవతామ్ ॥
3-67-శ్లో
గురు మృదుపదే గూఢం గుల్ఫే ఘనం జఘనస్తలే
నలినముదరే దీర్ఘం బాహ్వోర్విశాలమురస్థలే ।
మధురమధరే ముగ్ధం వక్త్రే విలాసి విలోచనే
బహు కచభరే వన్యం వేషే మనోజ్ఞమహో మహః ॥
3-68-శ్లో
జిహానం జిహానం సుజానేన మౌగ్ధ్యం
దుహానం దుహానం సుధాం వేణునాదైః ।
లిహానం లిహానం సుధీర్ఘై రపాఙ్గై
ర్మహానన్ద సర్వస్వ మేతన్నమస్తాత్ ॥
3-69-శ్లో
లసద్బర్హాపీడం లలితలలితస్మేరవదనం
భ్రమత్క్రీడాపాఙ్గం ప్రణతజనతానిర్వృతిపదమ్ ।
నవామ్భోదశ్యామం నిజమధురిమాభోగభరితం
పరం దేవం వన్దే పరిమిలితకైశోరకరసమ్ ॥
3-70-శ్లో
సారస్యసామగ్ర్యమివాననేన
మాధుర్యచాతుర్యమివ స్మితేన ।
కారుణ్యతారుణ్యమివేక్షితేన
చాపల్యసాఫల్యమిదం దృశోర్మే ॥
3-71-శ్లో
యత్ర వా తత్ర వా దేవ
యది విశ్వసిమస్త్వయి ।
నిర్వాణమపి దుర్వార
మర్వాచీనాని కిం పునః ॥
3-72-శ్లో
రాగాన్ధగోపీజనవన్దితాభ్యాం
యోగీన్ద్రభృఙ్గేన్ద్రనిషేవితాభ్యామ్ ।
ఆతామ్రపఙ్కేరుహవిభ్రమాభ్యాం
స్వామిన్ పదాభ్యామయమఞ్జలిస్తే ॥
3-73-శ్లో
అర్ధానులాపాన్వ్రజసున్దరీణా
మకృత్రిమాణాఞ్చ సరస్వతీనామ్ ।
ఆర్ద్రాశయేన శ్రవణాఞ్చలేన
సంభావయన్తం తరుణం గృణీమః ॥
3-74-శ్లో
మనసి మమ సన్నిధత్తాం
మధురముఖా మన్థరాపాఙ్గా ।
కరకలితలలితవంశా
కాపి కిశోరీ కృపా లహరీ ॥
3-75-శ్లో
రక్షన్తు నః శిక్షితపాశుపాల్యా
బాల్యావృతా బర్హిశిఖావతంసాః ।
ప్రాణప్రియాః ప్రస్తుతవేణుగీతాః
శీతా దృశోః శీతలగోపకన్యాః ॥
3-76-శ్లో
స్మితస్తబకితాధరం శిశిరవేణునాదామృతం
ముహుస్తరలలోచనం మదకటాక్షమాలాకులమ్ ।
ఉరస్థలవిలీనయా కమలయా సమాలిఙ్గితం
భువస్తలముపాగతం భువనదైవతం పాతు నః ॥
3-77-శ్లో
నయనామ్బుజే భజత కామదుఘం
హృదయామ్బుజే కిమపి కారుణికమ్ ।
చరణామ్బుజే మునికులైకధనం
వదనామ్బుజే వ్రజవధూవిభవమ్ ॥
3-78-శ్లో
నిర్వాసనం హన్త రసాన్తరాణాం
నిర్వాణసామ్రాజ్యమివావతీర్ణమ్ ।
అవ్యాజమాధుర్యమహానిధాన
మవ్యా ద్వ్రజానా మధిదైవతం నః ॥
3-79-శ్లో
గోపీనామభిమతగీతవేషహర్షా
దాపీనస్తనభరనిర్భరోపగూఢమ్ ।
కేలీనామవతు రసైరుపాస్యమానం
కాలిన్దీపులినచరం పరం మహో నః ॥
3-80-శ్లో
ఖేలతాం మనసి ఖేచరాఙ్గనా
మాననీయమృదువేణునిస్వనైః ।
కాననే కిమపి నః కృపాస్పదం
కాలమేఘకలహోద్వహం మహః ॥
3-81-శ్లో
ఏణీశాబవిలోచనాభిరలసశ్రోణీభరప్రౌఢిభి-
ర్వేణీభూతరసక్రమాభిరభితశ్శ్రేణీకృతాభిర్వృతః ।
పాణీ ద్వౌ చ వినోదయన్ రతిపతేస్తూణీశయైస్సాయకై-
ర్వాణీనామపదం పరం వ్రజజనక్షోణీపతిః పాతు నః ॥
3-82-శ్లో
కాలిన్దీపులినే తమాలనిబిడచ్ఛాయే పురఃసంచరత్
తోయే తోయజపత్రపాత్రనిహితం దధ్యన్నమశ్నాతి యః ।
వామే పాణితలే నిధాయ మధురం వేణుం విషాణం కటి-
ప్రాన్తే గాశ్చ విలోకయన్ ప్రతికలం తం బాలమాలోకయే ॥
3-83-శ్లో
యద్గోపీవదనేన్దుమణ్డనమభూత్ కస్తూరికాపత్రకం
యల్లక్ష్మీకుచశాతకుంభకలశవ్యాకోశమిన్దీవరమ్ ।
యన్నిర్వాణనిధానసాధనవిధౌ సిద్ధాఞ్జనం యోగినాం
తన్నః శ్యామలమావిరస్తు హృదయే కృష్ణాభిధానం మహః ॥
3-84-శ్లో
ఫుల్లేన్దీవరకాన్తిమిన్దువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాఙ్కముదారకౌస్తుభధరం పీతామ్బరం సున్దరమ్ ।
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసఙ్ఘావృతం
గోవిన్దం కలవేణునాదనిరతం దివ్యాఙ్గభూషం భజే ॥
3-85-శ్లో
యన్నాభీసరసీరుహాన్తరపుటే భృఙ్గాయమానో విధి-
ర్యద్వక్షః కమలావిలాససదనం యచ్చక్షుషీ చేన్ద్వినౌ ।
యత్పాదాబ్జవినిఃసృతా సురనదీ శంభోః శిరోభూషణం
యన్నామస్మరణం ధునోతి దురితం పాయాత్ స నః కేశవః ॥
3-86-శ్లో
రక్షన్తు త్వామసితజలజైరఞ్జలిః పాదమూలే
మీనా నాభీసరసి హృదయే మారబాణాః మురారేః ।
హారాః కణ్ఠే హరిమణిమయా వక్త్రపద్మే ద్విరేఫాః
పిఞ్ఛాచూడాశ్చికురనిచయే ఘోషయోషిత్కటాక్షాః ॥
3-87-శ్లో
దధిమథననినాదైస్త్యక్తనిద్రః ప్రభాతే
నిభృతపదమగారం వల్లవీనాం ప్రవిష్టః ।
ముఖకమలసమీరైరాశు నిర్వాప్య దీపాన్
కబలితనవనీతః పాతు గోపాలబాలః ॥
3-88-శ్లో
ప్రాతః స్మరామి దధిఘోషవినీతనిద్రం
నిద్రావసానరమణీయముఖారవిన్దమ్ ।
హృద్యానవద్యవపుషం నయనాభిరామ-
మున్నిద్రపద్మనయనం నవనీతచోరమ్ ॥
3-89-శ్లో
ఫుల్లహల్లకవతంసకోల్లసద్గల్లమాగమగవీగవేషితమ్ ।
వల్లవీచికురవాసితాఙ్గులీపల్లవం కమపి వల్లవం భజే ॥
3-90-శ్లో
స్తేయం హరేర్హరతి యన్నవనీతచౌర్యం 

జారత్వమస్య గురుతల్పకృతాపరాధమ్ ।
హత్యాం దశాననహతిర్మధుపానదోషం 

యత్పూతనాస్తనపయః స పునాతు కృష్ణః ॥
3-91-శ్లో
మార మా వస మదీయమానసే
మాధవైకనిలయే యదృచ్ఛయా ।
శ్రీరమాపతిరిహాగమేదసౌ
కః సహేత నిజవేశ్మలఙ్ఘనమ్ ॥
3-92-శ్లో
ఆకుఞ్చితం జాను కరం చ వామం
న్యస్య క్షితౌ దక్షిణహస్తపద్మే ।
ఆలోకయన్తం నవనీతఖణ్డం
బాలం ముకున్దం మనసా స్మరామి ॥
3-93-శ్లో
జానుభ్యామభిధావన్తం పాణిభ్యామతిసున్దరమ్ ।
సుకున్తలాలకం బాలం గోపాలం చిన్తయేదుషః ॥
3-94-శ్లో
విహాయ కోదణ్డశరౌ ముహూర్తం
గృహాణ పాణౌ మణిచారువేణుమ్ ।
మాయూరబర్హం చ నిజోత్తమాఙ్గే
సీతాపతే త్వాం ప్రణమామి పశ్చాత్ ॥
3-95-శ్లో
అయం క్షీరామ్భోధేః పతిరితి గవాం పాలక ఇతి
శ్రితోఽస్మాభిః క్షీరోపనయనధియా గోపతనయః ।
అనేన ప్రత్యూహో వ్యరచి సతతం యేన జననీ-
స్తనాదప్యస్మాకం సకృదపి పయో దుర్లభమభూత్ ॥
3-96-శ్లో
హస్తమాక్షిప్య యాతోఽసి బలాత్కృష్ణ కిమద్భుతమ్ ।
హృదయాద్యది నిర్యాసి పౌరుషం గణయామి తే ॥
3-97-శ్లో
తమసి రవిరివోద్యన్మజ్జతామమ్బురాశౌ
ప్లవ ఇవ తృషితానాం స్వాదువర్షీవ మేఘః ।
నిధిరివ విధనానాం దీర్ఘతీవ్రామయానాం
భిషగివ కుశలం నో దాతుమాయాతు శౌరిః ॥
3-98-శ్లో
కోదణ్డం మసృణం సుగన్ధి విశిఖం చక్రాబ్జపాశాఙ్కుశం
హైమీం వేణులతాం కరైశ్చ దధతం సిన్దూరపుఞ్జారుణమ్ ।
కన్దర్పాధికసున్దరం స్మితముఖం గోపాఙ్గనావేష్టితం
గోపాలం సతతం భజామి వరదం త్రైలోక్యరక్షామణిమ్ ॥
3-99-శ్లో
సాయఙ్కాలే వనాన్తే కుసుమితసమయే సైకతే చన్ద్రికాయాం
త్రైలోక్యాకర్షణాఙ్గం సురనరగణికామోహనాపాఙ్గమూర్తిమ్ ।
సేవ్యం శృఙ్గారభావైర్నవరసభరితైర్గోపకన్యాసహస్రై-
ర్వన్దేఽహం రాసకేలీరతమతిసుభగం వశ్యగోపాలకృష్ణమ్ ॥
3-100-శ్లో
కదమ్బమూలే క్రీడన్తం వృన్దావననివేశితమ్ ।
పద్మాసనస్థితం వన్దే వేణుం గాయన్తమచ్యుతమ్ ॥
3-101-శ్లో
బాలం నీలామ్బుదాభం నవమణివిలసత్ కిఙ్కిణీజాలబద్ధ-
శ్రోణీజఙ్ఘాన్తయుగ్మం విపులరురునఖప్రోల్లసత్కణ్ఠభూషమ్ ।
ఫుల్లామ్భోజాభవక్త్రం హతశకటమరుత్ పూతనాద్యం ప్రసన్నం
గోవిన్దం వన్దితేన్ద్రాద్యమరవరమజం పూజయేద్వాసరాదౌ ॥
3-102-శ్లో
వన్ద్యం దేవైర్ముకున్దం వికసితకురువిన్దాభమిన్దీవరాక్షం
గోగోపీవృన్దవీతం జితరిపునివహం కున్దమన్దారహాసమ్ ।
నీలగ్రీవాగ్రపిఞ్ఛాకలనసువిలసత్కున్తలం భానుమన్తం
దేవం పీతామ్బరాఢ్యం జపజప దినశో మధ్యమాహ్నే రమాయై॥
3-103-శ్లో
చక్రాన్తధ్వస్తవైరివ్రజమజితమపాస్తావనీభారమాద్యై-
రావీతం నారదాద్యైర్మునిభిరభినుతం తత్వనిర్ణీతిహేతోః ।
సాయాహ్నే నిర్మలాఙ్గం నిరుపమరుచిరం చిన్తయేన్నీలభాసం
రాత్రౌ విశ్వోదయస్థిత్యపహరణపదం ముక్తిదం వాసుదేవమ్॥
3-104-శ్లో
కోదణ్డమైక్షవమఖణ్డమిషుం చ పౌష్పం
చక్రాబ్జపాశసృణికాఞ్చనవంశనాలమ్ ।
విభ్రాణమష్టవిధబాహుభిరర్కవర్ణం
ధ్యాయేద్ధరిం మదనగోపవిలాసవేషమ్ ॥
3-105-శ్లో
అఙ్గుల్యాః కః కవాటం ప్రహరతి కుటిలే మాధవః కిం వసన్తో
నో చక్రీ కిం కులాలో న హి ధరణిధరః కిం ద్విజిహ్వః ఫణీన్ద్రః ।
నాహం ఘోరాహిమర్దీ కిమసి ఖగపతిర్నో హరిః కిం కపీన్ద్రః
ఇత్యేవం గోపకన్యాప్రతివచనజితః పాతు వశ్చక్రపాణిః ॥
3-106-శ్లో
రాధామోహనమన్దిరాదుపగతశ్చన్ద్రావలీమూచివాన్
రాధే క్షేమమయేఽస్తి తస్య వచనం శ్రుత్వాఽఽహ చన్ద్రావలీ ।
కంస క్షేమమయే విముగ్ధహృదయే కంసః క్వ దృష్టస్త్వయా
రాధా క్వేతి విలజ్జితో నతముఖః స్మేరో హరిః పాతు వః ॥
3-107-శ్లో
యా ప్రీతిర్విదురార్పితే మురరిపో కున్త్యర్పితే యాదృశీ
యా గోవర్ధనమూర్ధ్ని యా చ పృథుకే స్తన్యే యశోదార్పితే ।
భారద్వాజసమర్పితే శబరికాదత్తేఽధరే యోషితాం
యా ప్రీతిర్మునిపత్నిభక్తిరచితేఽప్యత్రాపి తాం తాం కురు ॥
3-108-శ్లో
కృష్ణానుస్మరణాదేవ పాపసఙ్ఘాతపఞ్చరః ।
శతధా మోఘమాయాతి గిరిర్వజ్రహతో యథా ॥
3-109-శ్లో
యస్యాత్మభూతస్య గురోః ప్రసా
దాదహం విముక్తోఽస్మి శరీరబన్ధాత్ ।
సర్వోపదేష్టుః పురుషోత్తమస్య త
స్యాంఘ్రిపద్మం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ ॥


॥ ఇతి శ్రీకృష్ణకర్ణామృతే తృతీయాశ్వాసః సమాప్తః ॥


॥ ఇతి శ్రీకృష్ణకర్ణామృతం సమాప్తమ్ ॥


-x-