పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము : ప్రథమాశ్వాశము

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయః

॥ శ్రీకృష్ణకర్ణామృతమ్ ॥

॥ ప్రథమాశ్వాసః ॥

1-1-శ్లో
చిన్తామణిర్జయతి సోమగిరిర్గురుర్మే
శిక్షాగురుశ్చ భగవాన్ శిఖిపిఞ్ఛమౌలిః ।
యత్పాదకల్పతరుపల్లవశేఖరేషు
లీలాస్వయంవరరసం లభతే జయశ్రీః ॥

1-2-శ్లో
అస్తి స్వస్తరుణీకరాగ్రవిగలత్కల్పప్రసూనాప్లుతం
వస్తుప్రస్తుతవేణునాదలహరీనిర్వాణనిర్వ్యాకులమ్ ।
స్రస్తస్రస్తనిరుద్ధనీవివిలసద్గోపీసహస్రావృతం
హస్తన్యస్తనతాపవర్గమఖిలోదారం కిశోరాకృతి ॥

1-3-శ్లో
చాతుర్యైకనిధానసీమచపలాఽపాఙ్గచ్ఛటామన్దరం
లావణ్యామృతవీచిలాలితదృశం లక్ష్మీకటక్షాదృతమ్ ।
కాలిన్దీపులినాఙ్గణప్రణయినం కామావతారాఙ్కురం
బాలం నీలమమీ వయం మధురిమస్వారాజ్యమారాధ్నుమః ॥

1-4-శ్లో
బర్హోత్తంసవిలాసికున్తలభరం మాధుర్యమగ్నాననం
ప్రోన్మీలన్నవయౌవనం ప్రవిలసద్వేణుప్రణాదామృతమ్ ।
ఆపీనస్తనకుడ్మలాభిరభితో గోపీభిరారాధితం
జ్యోతిశ్చేతసి నశ్చకాస్తి జగతామేకాభిరామాద్భుతమ్ ॥

1-5-శ్లో
మధురతరస్మితామృతవిముగ్ధముఖామ్బురుహం
మదశిఖిపిఞ్ఛలాఞ్ఛితమనోజ్ఞకచప్రచయమ్ ।
విషయవిషామిషగ్రసనగృధ్నుషి చేతసి మే
విపులవిలోచనం కిమపి ధామ చకాస్తి చిరమ్ ॥

1-6-శ్లో
ముకులాయమాననయనామ్బుజం
విభోర్మురలీనినాదమకరన్దనిర్భరమ్ ।
ముకురాయమాణమృదుగణ్డమణ్డలం
ముఖపఙ్కజం మనసి మే విజృమ్భతామ్ ॥

1-7-శ్లో
కమనీయకిశోరముగ్ధమూర్తేః
కలవేణుక్వణితాదృతాననేన్దోః ।
మమ వాచి విజృమ్భతాం
మురారేర్మధురిమ్ణః కణికాపి కాపి కాపి ॥

1-8-శ్లో
మదశిఖణ్డిశిఖణ్డవిభూషణం
మదనమన్థరముగ్ధముఖాంబుజమ్ ।
వ్రజవధూనయనాఞ్జనరఞ్జితం
విజయతాం మమ వాఙ్మయజీవితమ్ ॥

1-9-శ్లో
పల్లవారుణపాణిపఙ్కజసఙ్గివేణురవాకులం
ఫుల్లపాటలపాటలీపరివాదిపాదసరోరుహమ్ ।
ఉల్లసన్మధురాధరద్యుతిమఞ్జరీసరసాననం
వల్లవీకుచకుమ్భకుఙ్కుమపఙ్కిలం ప్రభుమాశ్రయే ॥

1-10-శ్లో
అపాఙ్గరేఖాభిరభఙ్గురాభిరనఙ్గలీలారసరఞ్జితాభిః ।
అనుక్షణం వల్లవసున్దరీభిరభ్యర్చమానం విభుమాశ్రయామః ॥

1-11-శ్లో
హృదయే మమ హృద్యవిభ్రమాణాం
హృదయం హర్షవిశాలలోలనేత్రమ్ ।
తరుణం వ్రజబాలసున్దరీణాం తరలం
కిఞ్చన ధామ సన్నిధత్తామ్ ॥

1-12-శ్లో
నిఖిలభువనలక్ష్మీనిత్యలీలాస్పదాభ్యాం
కమలవిపినవీథీగర్వసర్వఙ్కషాభ్యామ్ ।
ప్రణమదభయదానప్రౌఢగాఢోద్ధతాభ్యాం
కిమపి వహతు చేతః కృష్ణపాదామ్బుజాభ్యామ్ ॥

1-13-శ్లో
ప్రణయపరిణతాభ్యాం ప్రాభవాలమ్బనాభ్యాం
ప్రతిపదలలితాభ్యాం ప్రత్యహం నూతనాభ్యామ్ ।
ప్రతిముహురధికాభ్యాం ప్రస్నువల్లోచనాభ్యాం
ప్రభవతు హృదయే నః ప్రాణనాథః కిశోరః ॥

1-14-శ్లో
మాధుర్యవారిధిమదాన్ధతరఙ్గభఙ్గీ
శృఙ్గారసంకలితశీతకిశోరవేషమ్ ।
ఆమన్దహాసలలితాననచన్ద్రబిమ్బ
మానన్దసమ్ప్లవమనుప్లవతాం మనో మే ॥

1-15-శ్లో
అవ్యాజమఞ్జులముఖామ్బుజముగ్ధభావై
రాస్వాద్యమాననిజవేణువినోదనాదమ్ ।
ఆక్రీడతామరుణపాదసరోరుహాభ్యా
మార్ద్రే మదీయహృదయే భువనార్ద్రమోజః ॥

1-16-శ్లో
మణినూపురవాచాలం వన్దే తచ్చరణం విభోః ।
లలితాని యదీయాని లక్ష్మాణి వ్రజవీథిషు ॥

1-17-శ్లో
మమ చేతసి స్ఫురతు వల్లవీవిభో
ర్మణినూపురప్రణయిమఞ్జుశిఞ్జితమ్ ।
కమలావనేచరకలిన్దకన్యకా
కలహంసకణ్ఠకలకూజితాదృతమ్ ॥ 1. 17॥

1-18-శ్లో
తరుణారుణకరుణామయవిపులాయతనయనం
కమలాకుచకలశీభరపులకీకృతహృదయమ్ ।
మురలీరవతరలీకృతమునిమానసనలినం
మమ ఖేలతి మదచేతసి మధురాధరమమృతమ్ ॥

1-19-శ్లో
ఆముగ్ధమర్ధనయనామ్బుజచుమ్బ్యమాన-
హర్షాకులవ్రజవధూమధురాననేన్దోః ।
ఆరబ్ధవేణురవమాదికిశోరమూర్తే-
రావిర్భవన్తి మమ చేతసి కేఽపి భావాః ॥

1-20-శ్లో
కలక్వణితకఙ్కణం కరనిరుద్ధపీతామ్బరం
క్రమప్రసృతకున్తలం కలితబర్హభూషం విభోః ।
పునః ప్రసృతిచాపలం ప్రణయినీభుజాయన్త్రితం
మమ స్ఫురతు మానసే మదనకేలిశయ్యోత్థితమ్ ॥

1-21-శ్లో
స్తోకస్తోకనిరుధ్యమానమృదులప్రస్యన్దిమన్దస్మితం
ప్రేమోద్భేదనిరర్గలప్రసృమరప్రవ్యక్తరోమోద్గమమ్ ।
శ్రోతృశ్రోత్రమనోహరవ్రజవధూలీలామిథో జల్పితం
మిథ్యాస్వాపముపాస్మహే భగవతః క్రీడానిమీలద్దృశః ॥

1-22-శ్లో
విచిత్రపత్రాఙ్కురశాలిబాలా
స్తనాన్తరం మౌనిమనోఽన్తరం వా ।
అపాస్య వృన్దావనపాదపాస్య
ముపాస్యమన్యన్న విలోకయామః ॥

1-23-శ్లో
సార్ధం సమృద్ధైరమృతాయమానై
రాధ్యాయమానైర్మురలీనినాదైః ।
మూర్ధాభిషిక్తం మధురాకృతీనాం
బాలం కదా నామ విలోకయిష్యే ॥

1-24-శ్లో
శిశిరీకురుతే కదా ను నః శిఖిపిఞ్ఛాభరణశ్శిశుర్దృశోః ।
యుగలం విగలన్మధుద్రవస్మితముద్రామృదునా ముఖేన్దునా ॥

1-25-శ్లో
కారుణ్యకర్బురకటాక్షనిరీక్షణేన
తారుణ్యసంవలితశైశవవైభవేన ।
ఆపుష్ణతా భువనమద్భుతవిభ్రమేణ
శ్రీకృష్ణచన్ద్ర శిశిరీకురు లోచనం మే ॥

1-26-శ్లో
కదా వా కాలిన్దీకువలయదలశ్యామలతరాః
కటాక్షా లక్ష్యన్తే కిమపి కరుణావీచినిచితాః ।
కదా వా కన్దర్పప్రతిభటజటాచన్ద్రశిశిరాః
కిమప్యన్తస్తోషం దదతి మురలీకేలినినదాః ॥

1-27-శ్లో
అధీరమాలోకితమార్ద్రజల్పితంగతం చ గంభీరవిలాసమన్థరమ్।
అమన్దమాలిఙ్గితమాకులోన్మదస్మితం చ తేనాథవదన్తి గోపికాః॥

1-28-శ్లో
అస్తోకస్మితభరమాయతాయతాక్షం
నిఃశేషస్తనమృదితం వ్రజాఙ్గనాభిః ।
నిస్సీమస్తబకితనీలకాన్తిధారం
దృశ్యాసం త్రిభువనసున్దరం మహస్తే ॥

1-29-శ్లో
మయి ప్రసాదం మధురైః కటాక్షైర్వంశీనినాదానుచరైర్విధేహి ।
త్వయి ప్రసన్నే కిమిహాపరైర్నస్త్వయ్యప్రసన్నే కిమిహాపరైర్నః ॥

1-30-శ్లో
నిబద్ధముగ్ధాఞ్జలిరేష యాచే నీరన్ధ్రదైన్యోన్నతముక్తకణ్ఠమ్ ।
దయామ్బుధే దేవ భవత్కటాక్షదాక్షిణ్యలేశేన సకృన్నిషిఞ్చ ॥

1-31-శ్లో
పిఞ్ఛావతంసరచనోచితకేశపాశే
పీనస్తనీనయనపఙ్కజపూజనీయే ।
చన్ద్రారవిన్దవిజయోద్యతవక్త్రబిమ్బే
చాపల్యమేతి నయనం తవ శైశవే నః ॥

1-32-శ్లో
త్వచ్ఛైశవం త్రిభువనాద్భుతమిత్యవైమి
యచ్చాపలం చ మమ వాగవివాదగమ్యమ్ ।
తత్ కిం కరోమి విరణన్మురలీవిలాస
ముగ్ధం ముఖామ్బుజముదీక్షితుమీక్షణాభ్యామ్ ॥

1-33-శ్లో
పర్యాచితామృతరసాని పదార్థభఙ్గీ
ఫల్గూని వల్గితవిశాలవిలోచననాని ।
బాల్యాధికాని మదవల్లవభావితాని
భావే లుఠన్తి సుదృశాం తవ జల్పితాని ॥

1-34-శ్లో
పునః ప్రసన్నేన ముఖేన్దుతేజసా
పురోఽవతీర్ణస్య కృపామహామ్బుధేః ।
తదేవ లీలామురలీరవామృతం
సమాధివిఘ్నాయ కదా ను మే భవేత్ ॥

1-35-శ్లో
భావేన ముగ్ధచపలేన విలోకనేన
మన్మానసే కిమపి చాపలముద్వహన్తమ్ ।
లోలేన లోచనరసాయనమీక్షణేన 

లీలాకిశోరముపగూహితుముత్సుకోఽస్మి ॥

1-36-శ్లో
అధీరబిమ్బాధరవిభ్రమేణ హర్షార్ద్రవేణుస్వరసమ్పదా చ ।
అనేన కేనాపి మనోహరేణ హా హన్త హా హన్త మనో ధునోతి ॥

1-37-శ్లో
యావన్న మే నిఖిలమర్మదృఢాభిఘాత
నిస్సన్ధిబన్ధనముదేత్యసవోపతాపః ।
తావద్విభో భవతు తావకవక్త్రచన్ద్ర
చన్ద్రాతపద్విగుణితా మమ చిత్తధారా ॥

1-38-శ్లో
యావన్న మే నరదశా దశమీ దృశోఽపి
రన్ధ్రాదుదేతి తిమిరీకృతసర్వభావా ।
లావణ్యకేలిభవనం తవ తావదేతు
లక్ష్మ్యాః సముత్క్వణితవేణుముఖేన్దుబిమ్బమ్ ॥

1-39-శ్లో
ఆలోలలోచనవిలోకితకేలిధారా
నీరాజితాగ్రసరణేః కరుణామ్బురాశేః ।
ఆర్ద్రాణి వేణునినదైః ప్రతినాదపూరై
రాకర్ణయామి మణినూపురశిఞ్జితాని ॥

1-40-శ్లో
హే దేవ హే దయిత హే జగదేకబన్ధో
హే కృష్ణ హే చపల హే కరుణైకసిన్ధో ।
హే నాథ హే రమణ హే నయనాభిరామ
హా హా కదా ను భవితాసి పదం దృశోర్మే ॥

1-41-శ్లో
అమూన్యధన్యాని దినాన్తరాణి
హరే త్వదాలోకనమన్తరేణ ।
అనాథబన్ధో కరుణైకసిన్ధో
హా హన్త హా హన్త కథం నయామి ॥

1-42-శ్లో
కిమివ శృణుమః కస్య బ్రూమః కథం కృతమాశయా
కథయత కథాం ధన్యామన్యామహో హృదయేశయః ।
మధురమధురస్మేరాకారే మనోనయనోత్సవే
కృపణకృపణా కృష్ణే తృష్ణా చిరం బత లమ్బతే ॥

1-43-శ్లో
ఆభ్యాం విలోచనాభ్యామమ్బుజదలలలితలోచనం బాలమ్ ।
ద్వాభ్యామపి పరిరబ్ధుం దూరే మమ హన్త దైవసమాగ్రీ ॥

1-44-శ్లో
అశ్రాన్తస్మితమరుణారుణాధరోష్ఠం 

హర్షార్ద్రద్విగుణమనోజ్ఞవేణుగీతమ్ ।
విభ్రామ్యద్విపులవిలోచనార్ధముగ్ధం
వీక్షిష్యే తవ వదనామ్బుజం కదా ను ॥

1-45-శ్లో
లీలాయతాభ్యాం రసశీతలాభ్యాం
నీలారుణాభ్యాం నయనామ్బుజాభ్యామ్ ।
ఆలోకయేదద్భుతవిభ్రమాభ్యాం
బాలః కదా కారుణికః కిశోరః ॥

1-46-శ్లో
బహులచికురభారం బద్ధపిఞ్ఛావతంసం
చపలచపలనేత్రం చారుబిమ్బాధరోష్ఠమ్ ।
మధురమృదులహాసం మన్థరోదారలీలం
మృగయతి నయనం మే ముగ్ధవేషం మురారేః ॥

1-47-శ్లో
బహులజలదచ్ఛాయాచోరం విలాసభరాలసం
మదశిఖిశిఖాలీలోత్తంసం మనోజ్ఞముఖామ్బుజమ్ ।
కమపి కమలాపాఙ్కోదగ్రప్రపన్నజగజ్జితం
మధురిమపరీపాకోద్రేకం వయం మృగయామహే ॥

1-48-శ్లో
పరామృశ్యం దూరే పరిషది మునీనాం వ్రజవధూ-
దృశాం దృశ్యం శశ్వత్ త్రిభువనమనోహారివపుషమ్ ।
అనామృశ్యం వాచామనిదముదయానామపి కదా
దరీదృశ్యే దేవ దరదలితనీలోత్పలనిభమ్ ॥

1-49-శ్లో
లీలాననామ్బుజమధీరముదీక్షమాణం
నర్మాణి వేణువివరేషు నివేశయన్తమ్ ।
డోలాయమాననయనం నయనాభిరామం
దేవం కదా ను దయితం వ్యతిలోకయిష్యే ॥

1-50-శ్లో
లగ్నం ముహుర్మనసి లమ్పటసమ్ప్రదాయి-
లేఖావిలేఖనరసజ్ఞమనోజ్ఞవేషమ్ ।
లజ్జన్మృదుస్మితమధుస్నపితాధరాంశు-
రాకేన్దులాలితముఖేన్దుముకున్దబాల్యమ్ ॥

1-51-శ్లో
అహిమకరకరనికరమృదుమృదితలక్ష్మీ-
సరసతరసరసిరుహసదృశదృశి దేవే ।
వ్రజయువతిరతికలహవిజయినిజలీలా-
మదముదితవదనశశిమధురిమణి లీయే ॥

1-52-శ్లో
కరకమలదలదలితలలితతరవంశీ
కలనినదగలదమృతఘనసరసి దేవే ।
సహజరసభరభరితదరహసితవీథీ-
సతతవహదధరమణిమధురిమణి లీయే ॥

1-53-శ్లో
కుసుమశరశరసమరకుపితమదగోపీ-
కుచకలశఘుసృణరసలసదురసి దేవే ।
మదలులితమృదుహసితముషితశశిశోభా-
ముహురధికముఖకమలమధురిమణి లీయే ॥

1-54-శ్లో
ఆనమ్రామసితభ్రువోరుపచితామక్షీణపక్ష్మాఙ్కురే-
ష్వాలోలామనురాగిణోర్నయనయోరార్ద్రాం మృదౌ జల్పితే ।
ఆతామ్రామధరామృతే మదకలామమ్లానవంశీరవే-
ష్వాశాస్తే మమ లోచనం వ్రజశిశోర్మూర్తిం జగన్మోహినీమ్ ॥

1-55-శ్లో
తత్కైశోరం తచ్చ వక్త్రారవిన్దం
తత్కారుణ్యం తే చ లీలాకటాక్షాః ।
తత్సౌన్దర్యం సా చ మన్దస్మితశ్రీః
సత్యం సత్యం దుర్లభం దైవతేషు ॥

1-56-శ్లో
విశ్వోపప్లవశమనైకబద్ధదీక్షం
విశ్వాసస్తవకితచేతసాం జనానామ్ ।
పశ్యామః ప్రతినవకాన్తికన్దళార్ద్రం
పశ్యామః పథి పథి శైశవం మురారేః ॥

1-57-శ్లో
మౌలిశ్చన్ద్రకభూషణా మరకతస్తమ్భాభిరామం వపు-
ర్వక్త్రం చిత్రవిముగ్ధహాసమధురం బాలే విలోలే దృశౌ ।
వాచశ్శైశవశీతలామదగజశ్లాఘ్యా విలాసస్థితి-
ర్మన్దం మన్దమయే క ఏష మథురావీథీమితో గాహతే ॥

1-58-శ్లో
పాదౌ పాదవినిర్జితామ్బుజవనౌ పద్మాలయాలఙ్కృతౌ
పాణీ వేణువినోదనప్రణయినౌ పర్యన్తశిల్పశ్రియౌ ।
బాహూ దోహదభాజనం మృగదృశాం మాధుర్యధారా గిరో
వక్త్రం వాగ్విభవాతిలఙ్ఘితమహో బాలం కిమేతన్మహః ॥

1-59-శ్లో
బర్హం నామ విభూషణం బహుమతం వేషాయ శేషైరలం
వక్త్రం ద్విత్రివిశేషకాన్తిలహరీవిన్యాసధన్యాధరమ్ ।
శీలైరల్పధియామగమ్యవిభవైః శృఙ్గారభఙ్గీమయం
చిత్రం చిత్రమహో విచిత్రమహహో చిత్రం విచిత్రం మహః ॥

1-60-శ్లో
అగ్రే సమగ్రయతి కామపి కేలిలక్ష్మీ-
మన్యాసు దిక్ష్వపి విలోచనమేవ సాక్షీ ।
హా హన్త హస్తపథదూరమహో కిమేత-
దాసీత్ కిశోరమయమమ్బ జగత్త్రయం మే ॥

1-61-శ్లో
చికురం బహులం విరలం భ్రమరం
మృదులం వచనం విపులం నయనమ్ ।
అధరం మధురం వదనం లలితం
చపలం చరితన్తు కదాఽనుభవే ॥

1-62-శ్లో
పరిపాలయ నః కృపాలయేత్యసకృజ్జల్పితమాత్మబాన్ధవః ।
మురలీమృదులస్వనాన్తరే విభురాకర్ణయితా కదా ను నః ॥

1-63-శ్లో
కదా ను కస్యాం ను విపద్దశాయాం
కైశోరగన్ధిః కరుణామ్బుధిర్నః ।
విలోచనాభ్యాం విపులాయతాభ్యాం
వ్యాలోకయిష్యన్ విషయీకరోతి ॥

1-64-శ్లో
మధురమధరబిమ్బే మఞ్జులం మన్దహాసే
శిశిరమమృతవాక్యే శీతలం దృష్టిపాతే ।
విపులమరుణనేత్రే విశ్రుతం వేణునాదే
మరకతమణినీలం బాలమాలోకయే ను ॥

1-65-శ్లో
మాధుర్యాదపి మధురం మన్మథతాతస్య కిమపి కైశోరమ్ ।
చాపల్యాదపి చపలం చేతో మమ హరతి హన్త కిం కుర్మః ॥

1-66-శ్లో
వక్షఃస్థలే చ విపులం నయనోత్పలే చ
మన్దస్మితే చ మృదులం మదజల్పితే చ ।
బిమ్బాధరే చ మధురం మురలీరవే చ
బాలం విలాసనిధిమాకలయే కదా ను ॥

1-67-శ్లో
ఆర్ద్రావలోకితదయాపరిణద్ధనేత్ర
మావిష్కృతస్మితసుధామధురాధరోష్ఠమ్ ।
ఆద్యం పుమాంసమవతంసితబర్హిబర్హ
మాలోకయన్తి కృతినః కృతపుణ్యపుఞ్జాః ॥

1-68-శ్లో
మారః స్వయం ను మధురద్యుతిమణ్డలం ను
మాధుర్యమేవ ను మనోనయనామృతం ను ।
వాణీమృజా ను మమ జీవితవల్లభో ను
బాలోఽయమభ్యుదయతే మమ లోచనాయ ॥

1-69-శ్లో
బాలోఽయమాలోలవిలోచనేన వక్త్రేణ చిత్రీకృతదిఙ్ముఖేన ।
వేషేణ ఘోషోచితభూషణేన ముగ్ధేన దుగ్ధే నయనోత్సుకం నః॥

1-70-శ్లో
ఆన్దోలితాగ్రభుజమాకులనేత్రలీల
మార్ద్రస్మితార్ద్రవదనామ్బుజచన్ద్రబిమ్బమ్ ।
శిఞ్జానభూషణశతం శిఖిపిఞ్ఛమౌలిం
శీతం విలోచనరసాయనమభ్యుపైతి ॥

1-71-శ్లో
పశుపాలపాలపరిషద్విభూషణం
శిశురేష శీతలవిలోలలోచనః ।
మృదులస్మితార్ద్రవదనేన్దుసమ్పదా
మదయన్మదీయహృదయం విగాహతే ॥

1-72-శ్లో
కిమిదమధరవీథీకౢప్తవంశీనినాదం
కిరతి నయనయోర్నః కామపి ప్రేమధారామ్ ।
తదిదమమరవీథీదుర్లభం వల్లభం నః
త్రిభువనకమనీయం దైవతం జీవితం చ ॥

1-72-శ్లో
తదిదముపనతం తమాలనీలం
తరలవిలోచనతారకాభిరామమ్ ।
ముదితముదితవక్త్రచన్ద్రబిమ్బం
ముఖరితవేణువిలాసజీవితం మే ॥

1-73-శ్లో
చాపల్యసీమ చపలానుభవైకసీమ
చాతుర్యసీమ చతురాననశిల్పసీమ ।
సౌరభ్యసీమ సకలాద్భుతకేలిసీమ
సౌభాగ్యసీమ తదిదం వ్రజభాగ్యసీమ ॥

1-74-శ్లో
మాధుర్యేణ ద్విగుణశిశిరం వక్త్రచన్ద్రం వహన్తీ
వంశీవీథీవిగలదమృతస్రోతసా సేచయన్తీ ।
మద్వాణీనాం విహరణపదం మత్తసౌభాగ్యభాజాం
మత్పుణ్యానాం పరిణతిరహో నేత్రయోస్సన్నిధత్తే ॥

1-75-శ్లో
తేజసేఽస్తు నమో ధేనుపాలినే లోకపాలినే ।
రాధాపయోధరోత్సఙ్గశాయినే శేషశాయినే ॥

1-76-శ్లో
ధేనుపాలదయితాస్తనస్థలీధన్యకుఙ్కుమసనాథకాన్తయే ।
వేణుగీతగతిమూలవేధసే తేజసే తదిదమోం నమో నమః ॥

1-77-శ్లో
మృదుక్వణన్నూపురమన్థరేణ బాలేన పాదామ్బుజపల్లవేన ।
అనుక్వణన్మఞ్జులవేణుగీతమాయాతి మే జీవితమాత్తకేలి ॥

1-78-శ్లో
సోఽయం విలాసమురలీనినదామృతేన 

సిఞ్చన్నుదఞ్చితమిదం మమ కర్ణయుగ్మమ్ ।
ఆయాతి మే నయనబన్ధురనన్యబన్ధు

రానన్దకన్దలితకేలికటాక్షలక్ష్యః ॥

1-79-శ్లో
దూరాద్విలోకయతి వారణఖేలగామీ ధారాకటాక్షభరితేన విలోచనేన ।
ఆరాదుపైతిహృదయఙ్గమవేణునాదవేణీదుఘేనదశనావరణేన దేవః ॥

1-80-శ్లో
త్రిభువనసరసాభ్యాం దీప్తభూషాపదాభ్యాం
దృశి దృశి శిశిరాభ్యాం దివ్యలీలాకులాభ్యామ్ ।
అశరణశరణాభ్యామద్భుతాభ్యాం పదాభ్యా-
మయమయమనుకూజద్వేణురాయాతి దేవః ॥

1-81-శ్లో
సోఽయం మునీన్ద్రజనమానసతాపహారీ 

సోఽయం మదవ్రజవధూవసనాపహారీ ।
సోఽయం తృతీయభువనేశ్వరదర్పహారీ 

సోఽయం మదీయహృదయామ్బురుహాపహారీ ॥

1-82-శ్లో
సర్వజ్ఞత్వే చ మౌగ్ధ్యే చ సార్వభౌమమిదం మమ ।
నిర్విశన్నయనం తేజో నిర్వాణపదమశ్నుతే ॥

1-83-శ్లో
పుష్ణానమేతత్పునరుక్తశోభముష్ణేతరాంశోరుదయాన్ముఖేన్దోః ।
తృష్ణామ్బురాశిం ద్విగుణీకరోతి కృష్ణాహ్వయం కిఞ్చన జీవితం మే॥

1-84-శ్లో
తదేతదాతామ్రవిలోచనశ్రీ
సమ్భావితాశేషవినమ్రవర్గమ్ ।
ముహుర్మురారేర్మధురాధరోష్ఠం
ముఖామ్బుజం చుమ్బతి మానసం మే ॥

1-85-శ్లో
కరౌ శరదుదఞ్చితామ్బుజవిలాసశిక్షాగురూ
పదౌ విబుధపాదపప్రథమపల్లవోల్లఙ్ఘినౌ ।
దృశౌ దలితదుర్మదత్రిభువనోపమానశ్రియౌ
విలోక్య సువిలోచనామృతమహో మహచ్ఛైశవమ్ ॥

1-86-శ్లో
ఆచిన్వానమహన్యహన్యహని సాకారాన్ విహారక్రమా-
నారున్ధానమరున్ధతీహృదయమప్యార్ద్రస్మితాస్యశ్రియా ।
ఆతన్వానమనన్యజన్మనయనశ్లాఘ్యామనర్ఘ్యాం దశా-
మానన్దం వ్రజసున్దరీస్తనతటీసామ్రాజ్యమాజ్జృమ్భతే ॥

1-87-శ్లో
సముచ్ఛ్వసితయౌవనం తరలశైశవాలఙ్కృతం
మదచ్ఛురితలోచనం మదనముగ్ధహాసామృతమ్ ।
ప్రతిక్షణవిలోకనం ప్రణయపీతవంశీముఖం
జగత్త్రయవిమోహనం జయతి మామకం జీవితమ్ ॥

1-88-శ్లో
చిత్రం తదేతచ్చరణారవిన్దం
చిత్రం తదేతన్నయనారవిన్దమ్ ।
చిత్రం తదేతద్వదనారవిన్దం
చిత్రం తదేతత్పునరమ్బ చిత్రమ్ ॥

1-89-శ్లో
అఖిలభువనైకభూషణ
మధిభూషితజలధిదుహితృకుచకుమ్భమ్ ।
వ్రజయువతీహారవలి
మరకతనాయకమహామణిం వన్దే ॥

1-90-శ్లో
కాన్తాకచగ్రహణవిగ్రహబద్ధలక్ష్మీ
ఖణ్డాఙ్గరాగరసరఞ్జితమఞ్జులశ్రీః ।
గణ్డస్థలీముకురమణ్డలఖేలమాన
ఘర్మాఙ్కురం కిమపి ఖేలతి కృష్ణతేజః ॥

1-91-శ్లో
మధురం మధురం వపురస్య విభో
ర్మధురం మధురం వదనం మధురమ్ ।
మధుగన్ధి మృదుస్మితమేతదహో
మధురం మధురం మధురం మధురమ్ ॥

1-92-శ్లో
శృఙ్గారరససర్వస్వం
శిఖిపిఞ్ఛవిభూషణమ్ ।
అఙ్గీకృతనరాకార
మాశ్రయే భువనాశ్రయమ్ ॥

1-93-శ్లో
నాద్యాపి పశ్యతి కదాచన దర్శనేన
చిత్తేన చోపనిషదా సుదృశాం సహస్రమ్ ।
స త్వం చిరం నయనయోరనయోః పదవ్యాం
స్వామిన్ కయా ను కృపయా మమ సన్నిధత్సే ॥

1-94-శ్లో
కేయం కాన్తిః కేశవ త్వన్ముఖేన్దోః
కోఽయం వేషః కోఽపి వాచామభూమిః ।
సేయం సోఽయం స్వాదుతా మఞ్జులశ్రీః
భూయో భూయో భూయశస్తాం నమామి ॥

1-95-శ్లో
వదనేన్దువినిర్జితశ్శశీ దశధా దేవ పదం ప్రపద్యతే ।
అధికాంశ్రియమశ్నుతేతరాంతవకారుణ్యవిజృమ్భితం కియత్॥

1-96-శ్లో
తత్వన్ముఖం కథమివాబ్జసమానకక్షం 

వాఙ్మాధురీబహులపర్వకలాసమృద్ధమ్ ।
తత్ కిం బ్రువే కిమపరం భువనైకకాన్తం
యస్య త్వదాననసమా సుషమా సదా స్యాత్ ॥

1-97-శ్లో
శుశ్రూషసే యది వచః శృణు మామకీనం 

పూర్వైరపూర్వకవిభిర్న కటాక్షితం యత్ ।
నీరాజనక్రమధురం భవదాననేన్దోః
నిర్వ్యాజమర్హతి చిరాయా శశిప్రదీపః ॥

1-98-శ్లో
అఖణ్డనిర్వాణరసప్రవాహైర్విఖణ్డితాశేషరసాన్తరాణి ।
అయన్త్రితోద్వాన్తసుధార్ణవాని జయన్తి శీతాని తవ స్మితాని ॥

1-99-శ్లో
కామం సన్తు సహస్రశః కతిపయే స్వారస్యధౌరేయకాః
కామం వా కమనీయతాపరిణతిస్వారాజ్యబద్ధవ్రతాః ।
తైర్నైవం వివదామహే న చ వయం దేవ ప్రియం బ్రూమహే
యత్సత్యం రమణీయతాపరిణతిస్త్వయ్యేవ పారంగతా ॥

1-100-శ్లో
మన్దారమూలే మదనాభిరామం 

బిమ్బాధరాపూరితవేణునాదమ్ ।
గోగోపగోపీజనమధ్యసంస్థం
గోపం భజే గోకులపూర్ణచన్ద్రమ్ ॥

1-101-శ్లో
గళద్వ్రీడా లోలా మదనవనితా గోపవనితా
మధుస్ఫీతం గీతం కిమపి మధురా చాపలధురా ।
సముజ్జృమ్భా గుమ్ఫా మధురిమగిరాం మాదృశగిరాం
త్వయి స్థానే జాతే దధతి చపలం జన్మ చ ఫలమ్ ॥

1-102-శ్లో
భువనం భవనం విలాసినీ శ్రీ
స్తనయస్తామరసాసనః స్మరశ్చ ।
పరిచారపరమ్పరాః సురేన్ద్రా
స్తదపి త్వచ్చరితం విభో విచిత్రమ్ ॥

1-103-శ్లో
దేవస్త్రిలోకసౌభాగ్య
కస్తూరీతిలకాఙ్కురః ।
జీయాద్ వ్రజాఙ్గనానఙ్గ
కేళీలలితవిభ్రమః ॥

1-104-శ్లో
ప్రేమదం చ మే కామదం చ మే
వేదనం చ మే వైభవం చ మే ।
జీవనం చ మే జీవితం చ మే
దైవతం చ మే దేవ నాపరమ్ ॥

1-105-శ్లో
మాధుర్యేణ విజృమ్భన్తాం
వాచో నస్తవ వైభవే ।
చాపల్యేన వివర్ధన్తాం
చిన్తా నస్తవ శైశవే ॥

1-106-శ్లో
యాని త్వచ్చరితామృతాని రసనాలేహ్యాని ధన్యాత్మనాం
యే వా చాపలశైశవవ్యతికరా రాధాపరాధోన్ముఖాః ।
యా వా భావితవేణుగీతగతయో లీలాముఖామ్భోరుహే
ధారావాహికయా వహన్తు హృదయే తాన్యేవ తాన్యేవ మే ॥

1-107-శ్లో
భక్తిస్త్వయి స్థిరతరా భగవన్ యది స్యా-
ద్దైవేన నః ఫలితదివ్యకిశోరవేషే ।
ముక్తిః స్వయం ముకులితాఞ్జలి సేవతేఽస్మాన్
ధర్మార్థకామగతయః సమయప్రతీక్షాః ॥

1-108-శ్లో
జయ జయ జయ దేవ దేవ దేవ త్రిభువనమఙ్గలదివ్యనామధేయ ।
జయ జయ జయ బాలకృష్ణదేవ శ్రవణమనోనయనామృతావతార ॥

1-109-శ్లో
తుభ్యం నిర్భరహర్షవర్షవివశావేశస్ఫుటావిర్భవద్-
భూయశ్చాపలభూషితేషు సుకృతాం భావేషు నిర్భాసతే ।
శ్రీమద్గోకులమణ్డనాయ మహతే వాచాం విదూరస్ఫుటన్-
మాధుర్యైకరసార్ణవాయ మహసే కస్మై చిదస్మై నమః ॥

1-110-శ్లో
ఈశానదేవచరణాభరణేన నీవీ
దామోదరస్థిరయశః స్తబకోద్గమేన ।
లీలాశుకేన రచితం తవ దేవ కృష్ణ
కర్ణామృతం వహతు కల్పశతాన్తరేఽపి ॥

1-111-శ్లో
ధన్యానాం సరసానులాపసరణీసౌరభ్యమభ్యస్యతాం
కర్ణానాం వివరేషు కామపి సుధావృష్టిం దుహానం ముహుః ।
వన్యానాం సుదృశాం మనోనయనయోర్మగ్నస్య దేవస్య నః
కర్ణానాం వచసాం విజృమ్భితమహో కృష్ణస్య కర్ణా
మృతమ్ ॥

1-112-శ్లో
అనుగ్రహ ద్విగుణ విశాల లోచనై
రనుస్మరన్ మృదుమురళిరవామృతైః ।
యతో యతః ప్రసరతి మే విలోచనం
తతస్తతః స్ఫురతు తవైవ వైభవమ్ ॥
॥ ఇతి శ్రీకృష్ణకర్ణామృతే ప్రథమాశ్వాసః సమాప్తః ॥