పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము : ద్వితీయాశ్వాశము

॥ ద్వితీయాశ్వాసః ॥

2-1-శ్లో
అభినవనవనీతస్నిగ్ధమాపీతదుగ్ధం
దధికణపరిదిగ్ధం ముగ్ధమఙ్కం మురారేః ।
దిశతు భువనకృచ్ఛ్రచ్ఛేది తాపిఞ్ఛగుచ్ఛ-
చ్ఛవి నవశిఖిపిఞ్ఛా లాఞ్ఛితం వాఞ్ఛితం నః ॥
2-2-శ్లో
యాందృష్ట్వా యమునాం పిపాసురనిశం వ్యూహో గవాంగాహతే
విద్యుత్వా నితి నీలకణ్ఠనివహో యాం ద్రష్టుముత్కణ్ఠతే ।
ఉత్తంసాయ తమాలపల్లవమితి ఛిన్దన్తి యాం గోపికాః
కాన్తిః కాలియశాసనస్య వపుషః సా పావనీ పాతు నః ॥
2-3-శ్లో
దేవః పాయాత్పయసి విమలే యామునే మజ్జతీనాం
యాచన్తీనామనునయపదైర్వఞ్చితాన్యంశుకాని ।
లజ్జాలోలైరలసవిలసైరున్మిషత్పఞ్చబాణై-
ర్గోపస్త్రీణాం నయనకుసుమైరర్చితః కేశవో నః ॥
2-4-శ్లో
మాతర్నాతఃపరమనుచితం యత్ఖలానాం పురస్తా-
దస్తాశఙ్కం జఠరపిఠరీపూర్తయే నర్తితాసి ।
తత్క్షన్తవ్యం సహజసరలే వత్సలే వాణి కుర్యాం
ప్రాయశ్చిత్తం గుణగణనయా గోపవేషస్య విష్ణోః ॥
2-5-శ్లో
అఙ్గుల్యగ్రైరరుణకిరణైర్ముక్తసంరుద్ధరన్ధ్రం
వారం వారం వదనమరుతా వేణుమాపూరయన్తమ్ ।
వ్యత్యస్తాఙ్ఘ్రిం వికచకమలచ్ఛాయవిస్తారనేత్రం
వన్దే వృన్దావనసుచరితం నన్దగోపాలసూనుమ్ ॥
2-6-శ్లో
మన్దం మన్దం మధురనినదైర్వేణుమాపూరయన్తం
వృన్దం వృన్దావనభువి గవాం చారయన్తం చరన్తమ్ ।
ఛన్దోభాగే శతమఖముఖధ్వంసినాం దానవానాం
హన్తారం తం కథయ రసనే గోపకన్యాభుజఙ్గమ్ ॥
2-7-శ్లో
వేణీమూలే విరచితఘనశ్యామపిఞ్ఛావచూడో
విద్యుల్లేఖావలయిత ఇవ స్నిగ్ధపీతామ్బరేణ ।
మామాలిఙ్గన్మరకతమణిస్తమ్భగంభీరబాహుః
స్వప్నే దృష్టస్తరుణతులసీభూషణో నీలమేఘః ॥
2-8-శ్లో
కృష్ణే హృత్వా వసననిచయం కూలకుఞ్జాధిరూఢే
ముగ్ధా కాచిన్ముహురనునయైః కిం న్వితి వ్యాహరన్తీ ।
సభ్రూభఙ్గం సదరహసితం సత్రపం సానురాగం
ఛాయాశౌరేః కరతలగతాన్యమ్బరాణ్యాచకర్ష ॥
2-9-శ్లో
అపి జనుషి పరస్మిన్నాత్తపుణ్యో భవేయం
తటభువి యమునాయాస్తాదృశో వంశనాలః ।
అనుభవతి య ఏషః శ్రీమదాభీరసూనో-
రధరమణిసమీపన్యాసధన్యామవస్థామ్ ॥
2-10-శ్లో
అయి పరిచిను చేతః ప్రాతరమ్భోజనేత్రం
కబరకలితచఞ్చత్పిఞ్ఛదామాభిరామమ్ ।
వలభిదుపలనీలం వల్లవీభాగధేయం
నిఖిలనిగమవల్లీమూలకన్దం ముకున్దమ్
2-11-శ్లో
అయి మురలి ముకున్దస్మేరవక్త్రారవిన్ద-
శ్వసనమధురసజ్ఞే త్వాం ప్రణమ్యాద్య యాచే ।
అధరమణిసమీపం ప్రాప్తవత్యాం భవత్యాం
కథయ రహసి కర్ణే మద్దశాం నన్దసూనోః ॥
2-12-శ్లో
సజలజలదనీలం వల్లవీకేలిలోలం
శ్రితసురతరుమూలం విద్యుదుల్లాసిచేలమ్ ।
సురరిపుకులకాలం సన్మనోబిమ్బలీలం
నతసురమునిజాలం నౌమి గోపాలబాలమ్ ॥
2-13-శ్లో
అధరబిమ్బవిడమ్బితవిద్రుమం
మధురవేణునినాదవినోదినమ్ ।
కమలకోమలకమ్రముఖామ్బుజం
కమపి గోపకుమారముపాస్మహే ॥
2-14-శ్లో
అధరే వినివేశ్య వంశనాలం
వివరాణ్యస్య సలీలమఙ్గులీభిః ।
ముహురన్తరయన్ముహుర్వివర్ణన్
మధురం గాయతి మాధవో వనాన్తే ॥
2-15-శ్లో
వదనే నవనీతగన్ధవాహం
వచనే తస్కరచాతురీధురీణమ్ ।
నయనే కుహనాశ్రుమాశ్రయేథా
శ్చరణే కోమలతాణ్డవం కుమారమ్ ॥
2-16-శ్లో
అమునాఖిలగోపగోపనార్థం
యమునారోధసి నన్దనన్దనేన ।
దమునా వనసమ్భవః పపే నః
కిము నాసౌ శరణార్థినాం శరణ్యః ॥
2-17-శ్లో
జగదాదరణీయజారభావం
జలజాపత్యవచోవిచారగమ్యమ్ ।
తనుతాం తనుతాం శివేతరాణాం
సురనాథోపలసున్దరం మహో నః ॥
2-18-శ్లో
యా శేఖరే శ్రుతిగిరాం హృది యోగభాజాం
పాదామ్బుజే చ సులభా వ్రజసున్దరీణామ్ ।
సా కాఽపి సర్వజగతామభిరామసీమా
కామాయ నో భవతు గోపకిశోరమూర్తిః ॥
2-19-శ్లో
అత్యన్తబాలమతసీకుసుమప్రకాశం
దిగ్వాససం కనకభూషణభూషితాఙ్గమ్ ।
విస్రస్తకేశమరుణాధరమాయతాక్షం
కృష్ణం నమామి మనసా వసుదేవసూనుమ్ ॥
2-20-శ్లో
హస్తాఙ్ఘ్రినిక్వణితకఙ్కణకిఙ్కిణీకం
మధ్యే నితమ్బమవలమ్బితహేమసూత్రమ్ ।
ముక్తాకలాపముకులీకృతకాకపక్షం
వన్దామహే వ్రజవరం వసుదేవభాగ్యమ్ ॥
(గమనిక :- ఈ శ్లోకము శ్రీకృష్ణాష్టాక్షరీ ధ్యానముగా సనత్కుమార సంహిత యందు చెప్పబడినది. అని పెద్దలు అంటారు.)
2-21-శ్లో
వృన్దావనద్రుమతలేషు గవాం గణేషు
వేదావసానసమయేషు చ దృశ్యతే యత్ ।
తద్వేణునాదనపరం శిఖిపిఞ్ఛచూడం
బ్రహ్మ స్మరామి కమలేక్షణమభ్రనీలమ్ ॥
2-22-శ్లో
వ్యత్యస్తపాదమవతంసితబర్హిబర్హం 

సాచీకృతానననివేశితవేణురన్ధ్రమ్ ।
తేజః పరం పరమకారుణికం పురస్తాత్
ప్రాణప్రయాణసమయే మమ సన్నిధత్తామ్ ॥
2-23-శ్లో
ఘోషప్రఘోషశమనాయ మథోగుణేన
మధ్యే బబన్ధ జననీ నవనీతచోరమ్ ।
తద్బన్ధనం త్రిజగతాముదరాశ్రయాణా
మాక్రోశకారణమహో నితరాం బభూవ ॥
2-24-శ్లో
శైవా వయం న ఖలు తత్ర విచారణీయం
పఞ్చాక్షరీజపపరా నితరాం తథాపి ।
చేతో మదీయమతసీకుసుమావభాసం
స్మేరాననం స్మరతి గోపవధూకిశోరమ్ ॥
2-25-శ్లో
రాధా పునాతు జగదచ్యుతదత్తచిత్తా మ
న్థానమాకలయతీ దధిరిక్తపాత్రే ।
తస్యాః స్తనస్తబకచఞ్చలలోలదృష్టి
ర్దేవోఽపి దోహనధియా వృషభం నిరున్ధన్ ॥
2-26-శ్లో
గోధూలిధూసరితకోమలకున్తలాగ్రం 

గోవర్ధనోద్ధరణకేలికృతప్రయాసమ్ ।
గోపీజనస్య కుచకుఙ్కుమముద్రితాఙ్గం
గోవిన్దమిన్దువదనం శరణం భజామః ॥
2-27-శ్లో
యద్రోమరన్ధ్రపరిపూర్తివిధావదక్షా
వారాహజన్మని బభూవురమీ సముద్రాః ।
తం నామ నాథమరవిన్దదృశం యశోదా
పాణిద్వయాన్తరజలైః స్నపయాం బభూవ ॥
2-28-శ్లో
వరమిమముపదేశమాద్రియధ్వం
నిగమవనేషు నితాన్తచారఖిన్నః ।
విచినుత భవనేషు వల్లవీనా
ముపనిషదర్థములూఖలే నిబద్ధమ్ ॥
2-29-శ్లో
దేవకీతనయపూజనపూతః
పూతనారిచరణోదకధౌతః ।
యద్యహం స్మృతధనఞ్జయసూతః
కిం కరిష్యతి స మే యమదూతః ॥
2-30-శ్లో
భాసతాం భవభయైకభేషజం
మానసే మమ ముహుర్ముహుర్ముహుః ।
గోపవేషముపసేదుషస్స్వయం
యాపి కాపి రమణీయతా విభోః ॥
2-31-శ్లో
కర్ణలమ్బితకదమ్బమఞ్జరీ
కేసరారుణకపోలమణ్డలమ్ ।
నిర్మలం నిగమవాగగోచరం
నీలిమానమవలోకయామహే ॥
2-32-శ్లో
సాచి సఞ్చలితలోచనోత్పలం
సామికుడ్మలితకోమలాధరమ్ ।
వేగవల్గితకరాఙ్గులీముఖం
వేణునాదరసికం భజామహే ॥
2-33-శ్లో
స్యన్దనే గరుడమణ్డితధ్వజే
కుణ్డినేశతనయాధిరోపితా ।
కేనచిన్నవతమాలపల్లవ
శ్యామలేన పురుషేణ నీయతే ॥
2-34-శ్లో
మా యాత పాన్థాః పథి భీమరథ్యా
దిగంబరః కోఽపి తమాలనీలః ।
విన్యస్తహస్తోఽపి నితమ్బబిమ్బే
ధూర్తస్సమాకర్షతి చిత్తవిత్తమ్ ॥
రాసక్రీడా వర్ణన
2-35-శ్లో
అఙ్గనామఙ్గనామన్తరే మాధవో
మాధవం మాధవం చాన్తరేణాఙ్గనా ।
ఇత్థమాకల్పితే మణ్డలే మధ్యగః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-36-శ్లో
కేకికేకాదృతానేకపఙ్కేరుహా
లీనహంసావలీహృద్యతా హృద్యతా ।
కంసవంశాటవీదాహదావానలః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-37-శ్లో
క్వాపి వీణాభిరారావిణా కమ్పితః
క్వాపి వీణాభిరాకిఙ్కిణీనర్తితః ।
క్వాపి వీణాభిరామన్తరం గాపితః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-38-శ్లో
చారుచన్ద్రావలీలోచనైశ్చుమ్బితో
గోపగోవృన్దగోపాలికావల్లభః ।
వల్లవీవృన్దవృన్దారకః కాముకః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-39-శ్లో
మౌలిమాలామిలన్మత్తభృఙ్గీలతా
భీతభీతప్రియావిభ్రమాలిఙ్గితః ।
స్రస్తగోపీకుచాభోగసమ్మేలితః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-40-శ్లో
చారుచామీకరాభాసభామావిభు
ర్వైజయన్తీలతావాసితోరఃస్థలః ।
నన్దవృన్దావనే వాసితామధ్యగః
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-41-శ్లో
బాలికాతాలికాతాలలీలాలయా
సఙ్గసన్దర్శితభ్రూలతావిభ్రమః ।
గోపికాగీతదత్తావధానస్స్వయం
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః ॥
2-42-శ్లో
పారిజాతం సముద్ధృత్య రాధావరో
రోపయామాస భామాగృహస్యాఙ్కణే ।
శీతశీతే వటే యామునీయే తటే
సఞ్జగౌ వేణునా దేవకీనన్దనః । 2.42॥
2-43-శ్లో
అగ్రే దీర్ఘతరోఽయమర్జునతరుస్తస్యాగ్రతో వర్తనిః
సా ఘోషం సముపైతి తత్పరిసరే దేశే కలిన్దాత్మజా ।
తస్యాస్తీరతమాలకాననతలే చక్రం గవాం చారయన్
గోపః క్రీడతి దర్శయిష్యతి సఖే పన్థానమవ్యాహతమ్ ॥
2-44-శ్లో
గోధూలిధూసరితకోమలగోపవేషం 

గోపాలబాలకశతైరనుగమ్యమానమ్ ।
సాయన్తనే ప్రతిగృహం పశుబన్ధనార్థం
గచ్ఛన్తమచ్యుతశిశుం ప్రణతోఽస్మి నిత్యమ్ ॥
2-45-శ్లో
నిధిం లావణ్యానాం నిఖిలజగదాశ్చర్యనిలయం
నిజావాసం భాసాం నిరవధికనిఃశ్రేయసరసమ్ ।
సుధాధారాసారం సుకృతపరిపాకం మృగదృశాం
ప్రపద్యే మాఙ్గల్యం ప్రథమమధిదైవం కృతధియామ్ ॥
2-46-శ్లో
ఆతామ్రపాణికమలప్రణయప్రతోద
మాలోలహారమణికుణ్డలహేమసూత్రమ్ ।
ఆవిశ్రమామ్బుకణమమ్బుదనీలమవ్యా
దాద్యం ధనఞ్జయరథాభరణం మహో నః ॥
2-47-శ్లో
నఖనియమితకణ్డూన్ పాణ్డవస్యన్దనాశ్వా
ననుదినమభిషిఞ్చన్నఞ్జలిస్థైః పయోభిః ।
అవతు వితతగాత్రస్తోత్రనిష్ఠ్యూతమౌలి
ర్దశనవిధృతరశ్మిర్దేవకీపుణ్యరాశిః ॥
2-48-శ్లో
వ్రజయువతిసహాయే యౌవనోల్లాసికాయే
సకలశుభవిలాసే కున్దమన్దారహాసే ।
నివసతు మమ చిత్తం తత్పదాయత్తవృత్తం
మునిసరసిజభానౌ నన్దగోపాలసూనౌ ॥
2-49-శ్లో
అరణ్యానీమార్ద్రస్మితమధురబిమ్బాధరసుధా
సరణ్యా సంక్రాన్తైస్సపది మదయన్ వేణునినదైః ।
ధరణ్యా సానన్దోత్పులకముపగూఢాఙ్ఘ్రికమలః
శరణ్యానామాద్యస్స జయతు శరీరీ మధురిమా ॥
2-50-శ్లో
విదగ్ధగోపాలవిలాసినీనాం
సంభోగచిహ్నాఙ్కితసర్వగాత్రమ్ ।
పవిత్రమామ్నాయగిరామగమ్యం
బ్రహ్మ ప్రపద్యే నవనీతచోరమ్ ॥
2-51-శ్లో
ముగ్ధాం స్నిగ్ధాం మధురమురలీమాధురీధీరనాదైః
కారం కారం కరణవివశం గోకులవ్యాకులత్వమ్ ।
శ్యామం కామం యువజనమనోమోహనం మోహనత్వం
చిత్తే నిత్యం నివసతు మహో వల్లవీవల్లభం నః ॥
2-52-శ్లో
అన్తర్గృహే కృష్ణమవేక్ష్య చోరం బద్ధ్వా కవాటం జననీం గతైకా ।
ఉలూఖలే దామనిబద్ధమేనం తత్రాపి దృష్ట్వా స్తిమితా బభూవ ॥
2-53-శ్లో
రత్నస్థలే జానుచరః కుమారః
సఙ్క్రాన్తమాత్మీయముఖారవిన్దమ్ ।
ఆదాతుకామస్తదలాభఖేదా
ద్విలోక్య ధాత్రీవదనం రురోద ॥
2-54-శ్లో
ఆనన్దేన యశోదయా సమదనం గోపాఙ్గనాభిశ్చిరం
సాశఙ్కం బలవిద్విషా సకుసుమైః సిద్ధైః పథి వ్యాకులమ్ ।
సేర్ష్యం గోపకుమారకైస్సకరుణం పౌరైర్జనైః సస్మితం
యో దృష్టః స పునాతు నో మురరిపుః ప్రోత్క్షిప్తగోవర్ధనః ॥
2-55-శ్లో
ఉపాసతామాత్మవిదః పురాణాః
పరం పుమాంసం నిహితం గుహాయామ్ ।
వయం యశోదాశిశుబాలలీలా
కథాసుధాసిన్ధుషు లీలయామః ॥
2-56-శ్లో
విక్రేతుకామా కిల గోపకన్యా
మురారిపాదార్పితచిత్తవృత్తిః ।
దధ్యాదికం మోహవశాదవోచ
ద్గోవిన్ద దామోదర మాధవేతి ॥
2-57-శ్లో
ఉలూఖలం వా యమినాం మనో వా
గోపాఙ్గనానాం కుచకుడ్మలం వా ।
మురారినామ్నః కలభస్య నూన
మాలానమాసీత్ త్రయమేవ భూమౌ ॥
2-58-శ్లో
కరారవిన్దేన పదారవిన్దం
ముఖారవిన్దే వినివేశయన్తమ్ ।
వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం
బాలం ముకున్దం మనసా స్మరామి ॥
2-59-శ్లో
శమ్భో స్వాగతమాస్యతామిత ఇతో వామేన పద్మాసన
క్రౌఞ్చారే కుశలం సుఖం సురపతే విత్తేశ నో దృశ్యసే ।
ఇత్థం స్వప్నగతస్య కైటభజితశ్శ్రుత్వా యశోదా గిరః
కిం కిం బాలక జల్పసీతి రచితం ధూధూకృతం పాతు నః ॥
2-60-శ్లో
మాతః కిం యదునాథ దేహి చషకం కిం తేన పాతుం పయ-
స్తన్నాస్త్యద్య కదాస్తి వా నిశి నిశా కా వాఽన్ధకారోదయే ।
ఆమీల్యాక్షియుగం నిశాప్యుపగతా దేహీతి మాతుర్ముహు-
ర్వక్షోజాంశుకకర్షణోద్యతకరః కృష్ణస్య పుష్ణాతు నః ॥
2-61-శ్లో
కాలిన్దీపులినోదరేషు ముసలీ యావద్గతః ఖేలితుం
తావత్కార్పరికం పయః పిబ హరే వర్ధిష్యతే తే శిఖా ।
ఇత్థం బాలతయా ప్రతారణపరాః శృత్వా యశోదాగిరః
పాయాన్నస్స్వశిఖాం స్పృశన్ ప్రముదితః క్షీరేఽర్ధపీతే హరిః ॥
2-62-శ్లో
కైలాసే నవనీతతి క్షితిరియం ప్రాగ్జగ్ధమృల్లోష్టతి
క్షీరోదోఽపి నిపీతదుగ్ధతి లసత్ స్మేరే ప్రఫుల్లే ముఖే ।
మాత్రాఽజీర్ణధియా దృఢం చకితయా నష్టాఽస్మి దృష్టాః కయా
ధూధూ వత్సక జీవ జీవ చిరమిత్యుక్తోఽవతాన్నో హరిః ॥
2-63-శ్లో
కిఞ్చిత్కుఞ్చితలోచనస్య పిబతః పర్యాయపీతస్తనం
సద్యః ప్రస్నుతదుగ్ధబిన్దుమపరం హస్తేన సమ్మార్జతః ।
మాత్రైకాఙ్గులిలాలితస్య చుబుకే స్మేరాననస్యాధరే
శౌరేః క్షీణకణాన్వితా నిపతితా దన్తద్యుతిః పాతు నః ॥
2-64-శ్లో
ఉత్తుఙ్గస్తనమణ్డలోపరిలసత్ప్రాలమ్బముక్తామణే-
రన్తర్బిమ్బితమిన్ద్రనీలనికరచ్ఛాయానుకారిద్యుతేః ।
లజ్జావ్యాజముపేత్య నమ్రవదనా స్పష్టం మురారేర్వపుః
పశ్యన్తీ ముదితా ముదోఽస్తు భవతాం లక్ష్మీర్వివాహోత్సవే ॥
2-65-శ్లో
కృష్ణేనామ్బ గతేన రన్తుమధునా మృద్భక్షితా స్వేచ్ఛయా
తథ్యం కృష్ణ క ఏవమాహ ముసలీ మిథ్యామ్బ పశ్యాననమ్ ।
వ్యాదేహీతి విదారితే శిశుముఖే దృష్ట్వా సమస్తం జగత్
మాతా యస్య జగామ విస్మయపదం పాయాత్ స నః కేశవః ॥
2-66-శ్లో
స్వాతీ సపత్నీ కిల తారకాణాం
ముక్తాఫలానాం జననీతి రోషాత్ ।
సా రోహిణీ నీలమసూత రత్నం
కృతాస్పదం గోపవధూకుచేషు ॥
2-67-శ్లో
నృత్యన్తమత్యన్తవిలోకనీయం
కృష్ణం మణిస్థమ్భగతం మృగాక్షీ ।
నిరీక్ష్య సాక్షాదివ కృష్ణమగ్రే
ద్విధా వితేనే నవనీతమేకమ్ ॥
2-68-శ్లో
వత్స జాగృహి విభాతమాగతం
జీవ కృష్ణ శరదాం శతం శతమ్ ।
ఇత్యుదీర్య సుచిరం యశోదయా
దృశ్యమనవదనం భజామహే ॥
2-69-శ్లో
ఓష్ఠం జిఘ్రన్ శిశురితి ధియా చుమ్బితో వల్లవీభిః
కణ్ఠం గృహ్ణన్నరుణితపదం గాఢమాలిఙ్గితాఙ్గః ।
దోష్ణా లజ్జాపదమభిమృశన్నఙ్కమారోపితాత్మా
ధూర్తస్వామీ హరతు దురితం దూరతో బాలకృష్ణః ॥
2-70-శ్లో
ఏతే లక్ష్మణ జానకీవిరహితం మాం ఖేదయన్త్యమ్బుదా
మర్మాణీవ చ ఘట్టయన్త్యలమమీ క్రూరాః కదమ్బానిలాః ।
ఇత్థం వ్యహృతపూర్వజన్మచరితం యో రాధయా వీక్షితః
సేర్ష్యం శఙ్కితయా స నస్సుఖయతు స్వప్నాయమానో హరిః ॥
2-71-శ్లో
ఓష్ఠం ముఞ్చ హరే బిభేమి భవతా పానైర్హతా పూతనా
కణ్ఠాశ్లేషమముం జహీహి దలితావాలిఙ్గనేనార్జునౌ ।
మా దేహి ఛురితం హిరణ్యకశిపుర్నీతో నఖైః పఞ్చతా-
మిత్థం వారితరాత్రికేలిరవతాల్లక్ష్మ్యాపహాసాద్ధరిః ॥
2-72-శ్లో
రామో నామ బభూవ హుం తదబలా సీతేతి హుం తౌ పితు-
ర్వాచా పఞ్చవటీతటే విహరతస్తామాహరద్రావణః ।
నిద్రార్థం జననీ కథామితి హరేర్హుఙ్కారతః శృణ్వతః
సౌమిత్రే క్వ ధనుర్ధనుర్ధనురితి వ్యగ్రా గిరః పాతు నః ॥
2-73-శ్లో
బాలోఽపి శైలోద్ధరణాగ్రపాణి
ర్నీలోఽపి నీరన్ధ్రతమః ప్రదీపః ।
ధీరోఽపి రాధానయనావబద్ధో
జారోఽపి సంసారహరః కుతస్త్వమ్ ॥
2-74-శ్లో
బాలాయ నీలవపుషే నవకిఙ్కిణీక
జాలాభిరామజఘనాయ దిగమ్బరాయ ।
శార్దూలదివ్యనఖభూషణభూషితాయ
నన్దాత్మజాయ నవనీతముషే నమస్తే ॥
2-75-శ్లో
పాణౌ పాయసభక్తమాహితరసం బిభ్రన్ముదా దక్షిణే
సవ్యే శారదచన్ద్రమణ్డలనిభం హయ్యంగవీనం దధత్ ।
కణ్ఠే కల్పితపుణ్డరీకనఖమప్యుద్దామదీప్తిం వహన్
దేవో దివ్యదిగమ్బరో దిశతు నస్సౌఖ్యం యశోదాశిశుః ॥
2-76-శ్లో
కిఙ్కిణికిణికిణిరభసైరఙ్గణభువి రిఙ్గణైః సదాఽటన్తమ్ ।
కుఙ్కుణుకుణుపదయుగలం కఙ్కణకరభూషణం హరిం వన్దే ॥
2-77-శ్లో
సమ్బాధే సురభీణామమ్బా
మాయాసయన్తమనుయాన్తీమ్ ।
లమ్బాలకమవలమ్బే తం బా
లం తనువిలగ్నజమ్బాలమ్ ॥
2-78-శ్లో
అఞ్చితపిఞ్ఛాచూడం సఞ్చితసౌజన్యవల్లవీవలయమ్ ।
అధరమణినిహితవేణుం బాలం గోపాలమనిశమవలమ్బే ॥
2-79-శ్లో
ప్రహ్లాదభాగధేయం నిగమమహాద్రేర్గుహాన్తరాధేయమ్ ।
నరహరిపదాభిధేయంవిబుధవిధేయం మమానుసంధేయమ్॥
2-80-శ్లో
సంసారే కిం సారం కంసారేశ్చరణకమలపరివసనమ్ ।
జ్యోతిః కిమన్ధకారే యదన్ధకారేరనుస్మరణమ్ ॥
2-81-శ్లో
కలశనవనీతచోరే కమలా
దృక్కుముదచన్ద్రికాపూరే ।
విహరతు నన్దకుమారే చేతో
మమ గోపసున్దరీజారే ॥
2-82-శ్లో
కస్త్వం బాల బలానుజః కిమిహ తే మన్మన్దిరాశఙ్కయా
యుక్తం తన్నవనీతపాత్రవివరే హస్తం కిమర్థం న్యసేః ।
మాతః కఞ్చన వత్సకం మృగయితుం మా గా విషాదం క్షణా-
దిత్యేవం వరవల్లవీప్రతివచః కృష్ణస్య పుష్ణాతు నః ॥
2-83-శ్లో
గోపాలాజిరకర్దమే విహరసే విప్రాధ్వరే లజ్జసే
బ్రూషే గోకులహుఙ్కృతైః స్తుతిశతైర్మౌనం విధత్సే విదామ్ ।
దాస్యం గోకులపుంశ్చలీషు కురుషే స్వామ్యం న దాన్తాత్మసు
జ్ఞాతం కృష్ణ తవాఙ్ఘ్రిపఙ్కజయుగం ప్రేమ్ణాచలం మఞ్జులమ్ ॥
2-84-శ్లో
నమస్తస్మై యశోదాయా దాయాదాయాస్తు తేజసే ।
యద్ధి రాధాముఖామ్భోజం భోజం భోజం వ్యవర్ధత ॥
2-85-శ్లో
అవతారాః సన్త్వన్యే సరసిజనయనస్య సర్వతోభద్రాః ।
కృష్ణాదన్యః కో వా ప్రభవతి గోగోపగోపికాముక్త్యై ॥
2-86-శ్లో
మధ్యే గోకులమణ్డలం ప్రతిదిశం చామ్బారవోజ్జృమ్భితే
ప్రాతర్దోహమహోత్సవే నవఘనశ్యామం రణన్నూపురమ్ ।
ఫాలే బాలవిభూషణం కటిరణత్సత్కిఙ్కిణీమేఖలం
కణ్ఠే వ్యాఘ్రనఖం చ శైశవకలాకల్యాణకార్త్స్న్యం భజే ॥
2-87-శ్లో
సజలజలదనీలం దర్శితోదారలీలం
కరతలధృతశైలం వేణునాదై రసాలమ్ ।
వ్రజజనకులపాలం కామినీకేలిలోలం
కలితలలితమాలం నౌమి గోపాలబాలమ్ ॥
2-88-శ్లో
స్మితలలితకపోలం స్నిగ్ధసఙ్గీతలోలం
లలితచికురజాలం చౌర్యచాతుర్యలీలమ్ ।
శతమఖరిపుకాలం శాతకుమ్భాభచేలం
కువలయదలనీలం నౌమి గోపాలబాలమ్ ॥
2-89-శ్లో
మురలినినదలోలం ముగ్ధమాయూరచూడం
దలితదనుజజాలం ధన్యసౌజన్యలీలమ్ ।
పరహితనవహేలం పద్మసద్మానుకూలం
నవజలధరనీలం నౌమి గోపాలబాలమ్ ॥
2-90-శ్లో
సరసగుణనికాయం సచ్చిదానన్దకాయం
శమితసకలమాయం సత్యలక్ష్మీసహాయమ్ ।
శమదమసముదాయం శాన్తసర్వాన్తరాయం
సుహృదయజనదాయం నౌమి గోపాలబాలమ్ ॥
2-91-శ్లో
లక్ష్మీకలత్రం లలితాబ్జనేత్రం
పూర్ణేన్దువక్త్రం పురుహూతమిత్రమ్ ।
కారుణ్యపాత్రం కమనీయగాత్రం
వన్దే పవిత్రం వసుదేవపుత్రమ్ ॥
2-92-శ్లో
మదమయమదమయదురగం యమునామవతీర్య వీర్యశాలీ యః ।
మమ రతిమమరతిరస్కృతిశమనపరస్స క్రియాత్ కృష్ణః ॥
2-93-శ్లో
మౌలౌ మాయూరబర్హం మృగమదతిలకం చారు లాలాటపట్టే
కర్ణద్వన్ద్వే చ తాలీదలమతిమృదులం మౌక్తికం నాసికాయామ్ ।
హారో మన్దారమాలాపరిమలభరితే కౌస్తుభస్యోపకణ్ఠే
పాణౌవేణుశ్చయస్య వ్రజయువతియుతః పాతు పీతామ్బరో నః
2-94-శ్లో
మురారిణా వారివిహారకాలే
మృగేక్షణానాం ముషితాంశుకానామ్ ।
కరద్వయం వా కచసంహతిర్వా
ప్రమీలనం వా పరిధానమాసీత్ ॥
2-95-శ్లో
యాసాం గోపాఙ్గనానాం లసదసితతరాలోలలీలాకటాక్షా
యన్నాసా చారు ముక్తామణిరుచినికరవ్యోమగఙ్గాప్రవాహే ।
మీనాయన్తేఽపి తాసామతిరభసచలచ్చారునీలాలకాన్తా
భృఙ్గాయన్తే యదఙ్ఘ్రిద్వయసరసిరుహే పాతు పీతామ్బరో నః ॥
2-96-శ్లో
యద్వేణుశ్రేణిరూపస్థితసుషిరముఖోద్గీర్ణనాదప్రభిన్నా
ఏణాక్ష్యస్తత్క్షణేన త్రుటితనిజపతిప్రేమబన్ధా బభూవుః ॥
అస్తవ్యస్తాలకాన్తాః స్ఫురదధరకుచద్వన్ద్వనాభిప్రదేశాః
కామావేశప్రకర్షప్రకటితపులకాః పాతు పీతమ్బరో నః ॥
2-97-శ్లో
దేవక్యా జఠరాకరే సముదితః క్రీతో గవాం పాలినా
నన్దేనానకదున్దుభేర్నిజసుతాపణ్యేన పుణ్యాత్మనా ।
గోపాలావలిముగ్ధహారతరలో గోపీజనాలఙ్కృతిః
స్థేయాన్నో హృది సన్తతం సుమధురః కోఽపీన్ద్రనీలో మణిః ॥
2-98-శ్లో
పీఠే పీఠనిషణ్ణబాలకగలే తిష్ఠన్ స గోపాలకో
యన్త్రాన్తఃస్థితదుగ్ధభాణ్డమపకృష్యాచ్ఛాద్య ఘణ్టారవమ్ ।
వక్త్రోపాన్తకృతాఞ్జలిః కృతశిరఃకమ్పం పిబన్ యః పయః
పాయాదాగతగోపికానయనయోర్గణ్డూషఫూత్కారకృత్ ॥
2-99-శ్లో
యజ్ఞైరీజిమహే ధనం దదిమహే పాత్రేషు నూనం వయం
వృద్ధాన్ భేజిమహే తపశ్చకృమహే జన్మాన్తరే దుశ్చరమ్ ।
యేనాస్మాకమభూదనన్యసులభా భక్తిర్భవద్వేషిణీ
చాణూరద్విషి భక్తకల్మషముషి శ్రేయఃపుషి శ్రీజుషి ॥
2-100-శ్లో
త్వయి ప్రసన్నేమమకిం గుణేన త్వయ్యప్రసన్నే మమ కిం గుణేన
రక్తే విరక్తే చ వరే వధూనాం నిరర్థకః కుఙ్కుమపత్రభఙ్గః ॥
2-101-శ్లో
గాయన్తి క్షణదావసానసమయే సానన్దమిన్దుప్రభా
రున్ధన్త్యో నిజదన్తకాన్తినివహైర్గోపాఙ్గనా గోకులే ।
మథ్నన్త్యో దధి పాణికఙ్కణఝణత్కారానుకారం జవాద్
వ్యావల్గద్వసనాఞ్జలా యమనిశం పీతామ్బరోఽవ్యాత్స నః ॥
2-102-శ్లో
అంసాలమ్బితవామకుణ్డలభరం మన్దోన్నతభ్రూలతం
కిఞ్చిత్కుఞ్చితకోమలాధరపుటం సాచి ప్రసారేక్షణమ్ ।
ఆలోలాఙ్గులిపల్లవైర్మురలికామాపూరయన్తం ముదా
మూలే కల్పతరోస్త్రిభఙ్గిలలితం జానే జగన్మోహనమ్ ॥
2-103-శ్లో
మల్లైశ్శైలేన్ద్రకల్పః శిశురితజనైః పుష్పచాపోఽఙ్గనాభి-
ర్గోపైస్తు ప్రాకృతాత్మా దివి కులిశభృతా విశ్వకాయోఽప్రమేయః ।
క్రుద్ధః కంసేన కాలో భయచకితదృశా యోగిభిర్ధ్యేయమూర్తిః
దృష్టో రఙ్గావతారే హరిరమరగణానన్దకృత్ పాతు యుష్మాన్ ॥
2-104-శ్లో
సంవిష్టో మణివిష్టరేఽఙ్కతలమధ్యాసీనలక్ష్మీముఖే
కస్తూరీతిలకం ముదా విరచయన్ హర్షాత్కుచౌ సంస్పృశన్ ।
అన్యోన్యస్మితచన్ద్రికాకిసలయైరారాధయన్మన్మథం
గోపీగోపపరీవృతో యదుపతిః పాయాజ్జగన్మోహనః ॥
2-105-శ్లో
ఆకృష్టే వసనాఞ్చలే కువలయశ్యామా త్రపాధఃకృతా
దృష్టిః సంవలితా రుచా కుచయుగే స్వర్ణప్రభే శ్రీమతి ।
బాలః కశ్చన చూతపల్లవ ఇతి ప్రాన్తస్మితాస్యశ్రియం
శ్లిష్యంస్తామథ రుక్మిణీం నతముఖీం కృష్ణస్స పుష్ణాతు నః ॥
2-106-శ్లో
ఉర్వ్యాం కోఽపి మహీధరో లఘుతరో దోర్భ్యాం ధృతో లీలయా
తేన త్వం దివి భూతలే చ సతతం గోవర్ధనోద్ధారకః ।
త్వాం త్రైలోక్యధరం వహామి కుచయోరగ్రే న తద్గణ్యతే
కిం వా కేశవ భాషణేన బహునా పుణ్యైర్యశో లభ్యతే ॥
2-107-శ్లో
సన్ధ్యావన్దన భద్రమస్తు భవతో భోః స్నాన తుభ్యం నమో
భో దేవాః పితరశ్చ తర్పణవిధౌ నాహం క్షమః క్షమ్యతామ్ ।
యత్ర క్వాపి నిషీద్య యాదవకులోత్తంసస్య కంసద్విషః
స్మారం స్మారమఘం హరామి తదలం మన్యే కిమన్యేన మే ॥
2-108-శ్లో
హే గోపాలక హే కృపాజలనిధే హే సిన్ధుకన్యాపతే
హే కంసాన్తక హే గజేన్ద్రకరుణాపారీణ హే మాధవ ।
హే రామానుజ హే జగత్త్రయగురో హే పుణ్డరీకాక్ష మాం
హే గోపీజననాథ పాలయ పరం జానామి న త్వాం వినా ॥
2-109-శ్లో
కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షఃస్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే నవమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కఙ్కణమ్ ।
సర్వాఙ్గే హరిచన్దనం చ కలయన్ కణ్ఠే చ ముక్తావలిం
గోపస్త్రీపరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణిః ॥
2-110-శ్లో
లోకానున్మదయన్ శ్రుతీర్ముఖరయన్ శ్రోణీరుహాన్హర్షయన్
శైలాన్విద్రవయన్ మృగాన్వివశయన్ గోవృన్దమానన్దయన్ ।
గోపాన్సంభ్రమయన్ మునీన్ముకులయన్ సప్తస్వరాన్జృమ్భయన్
ఓంకారార్థముదీరయన్ విజయతే వంశీనినాదశ్శిశోః ॥

 
॥ఇతి శ్రీకృష్ణకర్ణామృతే ద్వితీయాశ్వాసః సమాప్తః ॥