పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పరిశోధనలు : భాగవతరత్న డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి - శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం
పరిశోధకులు: భాగవత రత్న డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి
ఈ పరిశోధనకు గానూ వీరు వికారి నామ (2019) సంవత్సరమునకు తెలుగు భాగవత ప్రచార సమితి వారినుండి "భాగవత రత్న" పురస్కారం అందుకున్నారు.


లేదా
ఈ క్రింది లింకు నొక్కండి
శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతం - మాతృహృదయం
పరిశోధకులు: డా. తాడేపల్లి. వీరలక్ష్మి