పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : సాగరమథనంలో పుట్టిన పదకొండు

సాగరమథనం లో పుట్టిన పదకొండు (11)

పుట్టినవి - వివరం - తీసుకున్నవారు
 1. హాలాహలం - గరళం - శివుడు భక్షించెను
 2. సురభి కామధేనువు - తెల్లని ఆవు - దేవమునులు తీసుకున్నారు
 3. ఉచ్ఛైశ్రవము - ఎత్తైన తెల్లని గుఱ్ఱము - బలి చక్రవర్తి తీసుకున్నాడు
 4. ఐరావతము - నాలుగు దంతాల తెల్లని ఏనుగు - ఇంద్రుడు తీసుకున్నాడు
 5. కల్పవృక్షం - కోరికలు తీర్చే చెట్టు - ఇంద్రుడు తీసుకున్నాడు.
 6. అప్సరసలు - దేవతా సుందరీమణులు - ఇంద్రుడు తీసుకున్నాడు
 7. సుధాకరడు - చంద్రుడు - ఆకాశంలో వర్తిస్తున్నాడు
 8. లక్ష్మీ దేవి - సకల సంపదల దేవత - విష్ణువును వరించి వక్షస్థలమున ఉంది.
 9. వారుణి - మధ్యమునకు అధిదేవత - రాక్షసులు పుచ్చుకున్నారు
 10. ధన్వంతరి - వైద్యానికి అధిదేవత - దేవతలలో చేరాడు
 11. అమృతం - మరణంలేని మందు - దేవతలు తీసుకున్నారు.

సాగరమథనంలో అవతారాలు

కూర్మావతారం
మోహినీ అవతారం.

సాగరమథనంలో పాలుపంచుకున్న అష్టకం (8)

 1. క్షీరసాగరం
 2. శ్రీమహావిష్ణువు
 3. దేవతలు
 4. దానవులు
 5. గరుత్మంతుడు
 6. మందర పర్వతం
 7. వాసుకి నాగేంద్రుడు
 8. పరమశివుడు