పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : ముల్లోకములు

ముల్లోకములు

ముల్లోకములు. . . స్థానం
1. భూలోకము. . . నరులుండే భూమి. . . . .
2. భువర్లోకము. . . భూమి కింది లోకము. . . దక్షిణ ధ్రువం నుండి క్రిందకు అంతరిక్షంలోనికి
3. సువర్లోకము. . . భూమికి పైనుండు లోకము. . . ఉత్తరధ్రువం నుండి పైకి అంతరిక్షంలోనికి