పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కర్దముని విమానం

కర్దముడు తన యోగ శక్తితో దేవహూతి కోసం నిర్మించిన దివ్యమైన విమానం విశేషాలు:-
3-808-సీ. నుండి3-812-క. వరకు

 • అనేక మందిరాలు / గదులు
 • మణిమయ స్తంభాలు
 • గరుడపచ్చలు పరచిన నడవలు
 • వజ్రాల తలుపులు
 • పగడాల గడపలు
 • ఇంద్రనీల మణి ఖండాలు
 • బంగారు కలశాలు
 • పద్మరాగాల మొగ్గలు
 • వైఢూర్యపు చూరులు
 • గుడ్డ జెండాలు
 • మధుర మధురంగా ఝంకారం చేసే తుమ్మెదలు
 • పూలదండల తోరణాలు
 • పలువిధాల వస్త్రాలు
 • రంగురంగుల పట్టెమంచాలు
 • కృత్రిమ పక్షుల చిత్రాలు
 • మెత్తని శయ్యలు
 • మేలైన గద్దెలు
 • కేళీగృహాలు
 • క్రీడాపర్వతాలు
 • పాలరాతి భవనాలు
 • కృత్రిమ వనాలు