పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : హిరణ్యకశిపుని కోరికలు

హిరణ్యకశిపుని వరాలు

7-90-శా
హిరణ్యకశిపుని ఘోర తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మదేవుడు కావలసిన వరంకోరుకోమని ప్రసాదించాడు. ఆ వరంలో ఇమిడి ఉన్న 21 కోరికల చిట్టా క్రింద ఇవ్వబడింది.
గమనిక -
ఆయన ఏదో వరం కోరుకోమన్నాడు సరే, అది తను పట్టుపడితేనే కదా. ఈయన ఏకంగా ఇరవై ఒక్క (21) కోరికలను కలిపి కూరేసి వరం అని కోరాడట. తన కోసం కాదట తమ్ముడి (హిరణ్యాక్షుడి) మరణానికి ప్రతీకారం కోసం అట. అది కూడా ప్రతీకారం ఎవరి మీద తీర్చుకోవాలో వారి కొడుకును వరాలు కోరుతున్నాడు. (విష్ణుమూర్తి నాభి కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు) అందుకే అసంబద్ధ కోరికలను హిరణ్యాక్షవరాలు అని అంటారు ఏమో?

1 గాలిలో మరణం లేకుండుట;
2 నేలమీద మరణం లేకుండుట;
3 నిప్పుతో మరణం లేకుండుట;
4 నీటిలో మరణం లేకుండుట;
5 ఆకాశంలో మరణం లేకుండుట;
6 దిక్కులలో మరణం లేకుండుట;
7 రాత్రి సమయంలో మరణం లేకుండుట;
8 పగటి సమయంలో మరణం లేకుండుట;
9 చీకట్లో మరణం లేకుండుట;
10 వెలుగులో మరణం లేకుండుట;
11 జంతువులచే మరణం లేకుండుట;
12 జలజంతువులచే మరణం లేకుండుట;
13 పాములచే మరణం లేకుండుట;
14 రాక్షసులుతో యుద్ధంలోమరణం లేకుండుట;
15 దేవతలుతో యుద్ధంలో మరణం లేకుండుట;
16 మానవులు తో యుద్దంలో మరణం లేకుండుట;
17 అస్త్రాలు వలన మరణం లేకుండుట;
18 శస్త్రాలు వలన మరణం లేకుండుట;
19 యుద్దాలలో ఎవరూ ఎదురు నిలువలేని శౌర్యం;
20 లోకపాలకు లందరిని ఓడించుట;
21 ముల్లోకాలమైన విజయం.

గమనిక – చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఏదో వరం కోరుకోమన్నాడు. ఈ హిరణ్యకశిపుడు ఇరవైయొక్క (21) కోరికలు కలిపి కూరేసి వరం అని కోరుతున్నాడు.తన కోసం కాదట తమ్ముడు హిరణ్యాక్షుడి మరణానికి ప్రతీకారం కోసం ఈ అజరామరత్వం అది అట (7-71-క.). అది కూడా ప్రతీకారం ఎవరి మీద తీర్చుకోవాలో వారి కొడుకును వరాలు కోరుతున్నాడు. (విష్ణుమూర్తి నాభి కమలంలో బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు) అందుకే అసంబద్ధ కోరికలను హిరణ్యాక్షవరాలు అని అంటారు ఏమో?