పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : చంద్రుని 16 కళలు

షోడశకళా ప్రపూర్ణుడు చంద్రుడు
                      ఆ 16 కళలు
1. అమృత. 2. మానద. 3. పూష. 4. తుష్టి.
5. సృష్టి. 6. రతి. 7. ధృతి. 8. శశిని.
9. చంద్రిక. 10. కాంతి. 11. జ్యోత్స్న. 12. శ్రీ.
13. ప్రీతి. 14. అంగద. 15. పూర్ణ.16. పూర్ణామృత.

పక్షంలోని తిథులు - అధిదేవతలు

వ.సంఖ్యకళ / తిథిఅధి దేవత
1.పాడ్యమిఅగ్ని
2.విదియబ్రహ్మ
3.తదియగౌరి
4చవితివినాయకుడు
5.పంచమిసర్పము
6.షష్ఠికుమార స్వామి
7.సప్తమిసూర్యుడు
8.అష్టమిశివుడు
9.నవమిదుర్గా దేవి
10.దశమియముడు
11.ఏకాదశిశివుడు
12.ద్వాదశివిష్ణువు
13.త్రయోదశిమన్మధుడు
14.చతుర్దశిశివుడు
15.పౌర్ణమిచంద్రుడు
16.అమావాస్యపితృదేవతలు