పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : వాయు షట్కము

ఆరు రకముల గాలులు - 10.1-1321-వ.
1 గోగంధనము | ఎదురు గాలి
2 )వాసంతము | తెమ్మెర
3 )| చారము | వడగాలి
4 )కించులుకము | మీదిగాలి
5 )ఇరింగణము | వడిగాలి
6 )ఝంఝ | గాలివాన
7 )చూషకము | సరిగాలి
8 )వాత్య | సుడిగాలి