పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : శ్రీ కృష్ణుని అష్టమహిషలు

శ్రీ కృష్ణుని అష్టమహిషలు

శ్రీ కృష్ణుని పట్టపురాణులు 

 అష్టమహిషలు   1రుక్మిణీ దేవి, 2సత్యభామ, 3జాంబవతి, 4మిత్రవింద, 5భద్ర, 6సుదంత, 7కాళింది, 8లక్షణ.1 రుక్మిణి 

 భీష్మకుని పుత్రిక, రుక్మిణి సందేశాన్ని అందుకొని స్వయంవరం సమయంలో ఎత్తుకొచ్చి రాక్షస వివాహం చేసుకొన్నాడు; 

2 సత్యభామ 

 సత్రాజిత్తు కూతురు, శ్యమంతరమణిని తెచ్చి నిర్దోషిత్వం రుజువు చేసుకొన్న పిమ్మట సత్రాజిత్తు కూతురు నిచ్చాడు; 

3 జాంబవతి 

 జాంబవంతుని పుత్రిక, శ్యంతంకమణికై వచ్చిన జాంబవంతునితో 28 రోజులు యుద్దంచేసి ఓడించి గ్రహించాడు;

4 మిత్రవింద 

 అవంతీ రాకుమారి, మేనత్త కూతురు, ఆమె కోరిక మేర స్వయంవరానికి వచ్చి ఇతర రాజులను ఓడించి చేపట్టాడు; 

5 భద్ర 

 వసుదేవుని చెల్లెలు శ్రుతకీర్తి కూతురు; 

6 సుదంత అను నాగ్నజిత్తి 

 నగ్నిజిత్తుని పుత్రిక, స్వయంవరంలో ఏడుఎద్దులను బంధించి చేపట్టాడు; 

7 కాళింది 

 సూర్య పుత్రిక, యమునా సైకతస్థలినుంచి తీసుకొచ్చి వివాహ మాడాడు; 

8 లక్షణ 

 మద్రదేశ రాకుమారి, స్వయంవరంలో మత్యయంత్రం బేధించి చేపట్టాడు.