పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : షోడశసంస్కారములు

గర్భాదానాది షోడశసంస్కారములు

షోడశసంస్కారాలు అంటే వ్యక్తి జీవితంలోని వివిధ దశల్లో జరిపే పదహారు సంస్కారాలు ఆయా దశలు చక్కగా జరుగుటకు చేయు ఆధ్యాత్మిక క్రియలు. అవి:

1) గర్భాదానం - స్త్రీ పురుష సంగమంద్వారా జరిగే గర్భధారణకైన శుభముహూర్తాన జరుపు క్రియ.

2) పుంసవనం - పుంస్ (వృద్ధి పొందించుట) చేయుటకైన అవన (రక్ష)

3) సీమంతం - చూలింత (గర్భిణి స్త్రీ)లకు చేయు ఒక శుభకర్మము

4) జాతకర్మ - పురిటి బిడ్డకు రక్ష కోసం చేయు క్రియ

5) నామకరణం - పుట్టినబిడ్డకు శుభకరమైన, శోభనకరమైన పేరు పెట్టు క్రియ. తద్వారా బాలగ్రహాది దోషాల నివారణ, దీర్ఘాయుస్సు కొరకైన రక్ష

6) నిష్క్రమణ - బాలింత, చంటిబిడ్డలు ఇంటినుండి వెలువడుట ఆరంభించుట శుభముహూర్తము. బయట ప్రపంచంలో ఎట్టి ఒడుదుడుకులు కలుగకుండుటకైన క్రియ

7) అన్నప్రాశన - శిశువునకు అన్నం (మామూలు ఆహారం) పెట్టుటకు శుభారంభం.

8) చూడాకరణ - శిశువుకు పుట్టు వెంట్రుకలు తీయించుటకు. కేశసంస్కరాలకు శుభారంభ క్రియ

9) కర్ణవేధ - చెవులు కుట్టించు కర్మ.

10) అక్షరాభ్యాసం - విద్యా సంస్కారలు నేర్పుటకైన శుభారంభ కర్మము.

11) ఉపనయనం - వేదశాస్త్రములు అధ్యయనమునకు విఘ్నాది దోషాలు కలుగకుండుగాక అని రక్షాకరంగా చేయు క్రియ. ఈ కర్మ పొందినవానిని ధ్విజుడు అంటారు. ఇది తల్లిదండ్రులు నిర్వహించి పిమ్మట గురువు వద్దకు పంపే సంప్రదాయం ఉండేది. ఇకనుండి బ్రహ్మచార్యాశ్రమం ప్రారంభం.

12) వేదారంభం - గురుముఖంగా జరుగు కర్మ. వేదం చదువుటకు శుభారంభంగా చేయు క్రియ

13) కేశాంత - గురువు శిష్యునికి పిలక ఉంచి కేశములు తొలగింపజేయు కార్యక్రమం, బ్రహ్మచర్యదీక్షకు సిద్ధం చేయుట

14) సమావర్తన - పెళ్ళికి పూర్వాంగంగా జరిగే స్నాతకం, వేదాధ్యయనం ముగించుకొని, గృహస్థాశ్రమ స్వీకారం కోసం తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు గురువు సమక్షంలో జరిపే క్రతువు. బ్రహ్మచర్యాశ్రమం నుండి తరువాతి ఆశ్రమానికి అర్హతాప్రదాన క్రియ

15) వివాహం - గృహస్థాశ్రమం స్వీకరణ. తత్సంబంధమైన రక్షాది క్రతువుల సమాహారం. మరికొందరు జీవుల శుభ ప్రస్థానం ఆరంభం కావడానికి మూలకారణ శుభారంభం

16) అంత్యేష్టి - జీవుని మరణానంతరం చేయు ఉత్తరక్రియ. ఆత్మకు ఉన్నత లోకాలు లభింపజేయుటకైన రక్షాక్రియ.