పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : షోడశ మహారాజులు

షోడశమహారాజులు – 16 మంది

9-167-వ.

1గయుడు
2అంబరీషుడు
3శశిబిందువు
4అంగుడు
5పృథువు
6మరుతి
7సహోత్రుడు
8పరశురాముడు
9శ్రీరాముడు
10భరతుడు
11దిలీపుడు
12నృగుడు
13రంతిదేవుడు
14యయాతి
15మాంధాత
16భగీరథుడు