పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : రుద్రుని ఏకాదశ స్థానములు

పద్యం 3-369, 3- 370

రుద్రునికి బ్రహ్మదేవుడు అనుగ్రహించిన స్థానములు పదకొండు; నామములు పదకొండు; భార్యలు పదకొండు.


రుద్రుని స్థానములు   రుద్రుని ఏకాదశనామములు రుద్రుని ఏకాదశ పత్నులు
1. చంద్రుడు 1. మన్యువు 1. ధీ
 2. సూర్యుడు  2. మనువు  2. వృత్తి
 3. అగ్ని  3. మహాకాలుడు  3. అశన
 4. వాయువు  4. మహత్తు  4. ఉమ
 5. జలము  5. శివుడు  5. నియుతి
 6. ఆకాశము  6. ఋతధ్వజుడు  6. సర్పి
 7. పృథ్వి  7. ఉరురేతసుడు  7. ఇల
 8. ప్రాణము  8. కాలుడు  8. అంబిక
 9. తప్పస్సు  9. భవుడు  9. ఇరావతి
 10. హృదయము  10. వామదేవుడు  10. సుధ
11. ఇంద్రియములు.  11. ధృతవ్రత  11. దీక్ష.ఏకాదశరుద్రులు పాఠ్యాంతరముములు

()మఱియొక క్రమము:- 1అజుడు 2ఏకపాదుడు 3అహిర్బుద్న్యుడు 4త్వష్ట 5రుద్రుడు 6హరుడు 7శంభుడు 8త్రయంబకుడు 9అపరాజితుడు 10ఈశానుడు 11త్రిభువనుడు
(2) మఱియొక క్రమము:- 1అజైకపాదుడు 2అహిర్బుథ్న్యుడు 3త్వష్ట 4రుద్రుడు 5హరుడు 6త్రయంబకుడు 7వృషాకపి 8శంభుడు 9కపర్ది 10మృగవ్యాధుడు 11శర్వుడు (కశ్యపబ్రహ్మ వలన సురభి యందు జన్మించినవారు)