పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : మన సంఖ్యామానము

-
ఏకము 1 : : దశకోటి 100000000
దశము 10 : : శతకోటి 1,000,000,000
శతము 100 : : అర్బుదము 10,000,000,000
సహస్రము 1000 : : న్యర్బుదము 100,000,000,000
దశసహస్రము 10000 : : ఖర్వము 1,000,000,000,000
లక్ష 100000 : : మహాఖర్వము 10,000,000,000,000
దశలక్ష 1000000 : : పద్మము 100,000,000,000,000
కోటి 10000000 : : మహాపద్మం 1,000,000,000,000,000
- - : : క్షోణి 10, 000,000,000,000,000
- - : : మహాక్షోణి 100, 000,000,000,000,000
- - : : శంఖము 1,000, 000,000,000,000,000
- - : : మహాశంఖము 10,000, 000,000,000,000,000
- - : : క్షితి 100,000, 000,000,000,000,000
- - : : మహాక్షితి 1,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : క్షోభము 10,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : మహాక్షోభము 100,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : నిధి 1,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : మహానిధి 10,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : పర్వతము 100,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : అత్యంతము 1,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : పరార్థము 10,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : అనంతము 100,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : సాగరము 1,000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : అవ్యయము 10, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : అచింత్యము 100, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : అమేయము 1,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : భూరి 10,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000
- - : : మహాభూరి 100,000, 000,000,000,000,000, 000,000,000,000,000