పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కాలము - కొలత - (9) మానం - మన్వంతరాది

1 మన్వంతరము 71 మహాయుగములు 71x43,20,000
=30,67,2000 సం.
1బ్రహ్మ పగలు / రాత్రి 14/15 మన్వంతరములు, మన్వంతరం
+ సంధ్యా కాలం
= 30, 84,48,000 సం.
1 బ్రహ్మ రోజు 29 మన్వంతరములు
1 బ్రహ్మవత్సరము 360 బ్రహ్మరోజులు
1 బ్రహ్మ ఆయువు పరిమాణము 100 బ్రహ్మవత్సరములు
ఇంకోవిధముగ (352 పద్యము ప్రకారము)
1 బ్రహ్మ పగలు / రాత్రి 1000 మహాయుగములు

1000 చతుర్యుగములు