పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కాలము - కొలత - (6) పేర్లు సంవత్సరములు

(6) కాలము - కొలత

సంవత్సరములు-అరవై (60)

  ________________________________________________
 1. ప్రభవ
 2. విభవ
 3. శుక్ల
 4. ప్రమోదూత
 5. ప్రజోత్పత్తి
 6. అంగీరస
 7. శ్రీముఖ
 8. భావ
 9. యువ
 10. ధాతు
 11. ఈశ్వర
 12. బహుధాన్య
 13. ప్రమాది
 14. విక్రమ
 15. విషు
 16. చిత్రభాను
 17. స్వభాను
 18. తారణ
 19. పార్థివ
 20. వ్యయ
 21. సర్వజిత్తు
 22. సర్వధారి
 23. విరోధి
 24. వికృతి
 25. ఖర
 26. నందన
 27. విజయ
 28. జయ
 29. మన్మథ
 30. దుర్ముఖి
 31. హేవిళంబి
 32. విళంబి
 33. వికారి
 34. శార్వరి
 35. ప్లవ
 36. శుభకృత్తు
 37. శోభకృత్తు
 38. క్రోధి
 39. విశ్వావసు
 40. పరాభవ
 41. ప్లవంగ
 42. కీలక
 43. సౌమ్య
 44. సాధారణ
 45. విరోధికృత్తు
 46. పరీధావి
 47. ప్రమాదీచ
 48. ఆనంద
 49. రాక్షస
 50. నళ
 51. పింగళ
 52. కాళయుక్తి
 53. సిద్ధార్థి
 54. రౌద్రి
 55. దుర్మతి
 56. దుందుభి
 57. రుధిరోద్గారి
 58. రక్తాక్షి
 59. క్రోధన
 60. క్షయ