పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : కాలము - కొలత - (4) మానము తిథి పక్షము మాసము ఋతువు కాలం

(4) కాలము - కొలత

1 పక్షము 15 తిథులు
1 మాసము 2పక్షములు,1నెల
1 ఋతువు 2మాసములు
1 కాలము 4మాసములు
1 అయనము 6 మాసములు
1 సంవత్సరము 12 మాసములు, 6 ఋతువులు, 3కాలములు