పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : చతురాశ్రమ వివరాలు

1. చతురాశ్రమములు

చతురాశ్రమములు
(అ) బ్రహ్మచర్యము (ఆ) గార్హపత్యము(ఇ) వానప్రస్థము (ఈ) సన్యాసము.


2.చతురాశ్రమముల వివరములుఆశ్రమములు వృత్తులు వివరణ
(అ) బ్రహ్మచర్యము 1. సావిత్రము బ్రహ్మచర్యము - ఉపనయనము ఆదిగా మూడు దినములు గాయత్రి జపించుట

2. ప్రాజాపత్యము నాలుగు వేదవ్రతములును ఒక్కొక్కటి సంవత్సరము పాటు ఆచరించుట

3. బృహత్తనము వేదము నేర్చుకొనిన తరువాత ఆచరించు వ్రతము

4. నైష్ఠికము వేదము నేర్చుకొనిన తరువాత ఆచరించు వ్రతము
(ఆ)గార్హస్థము 1. వార్త నిషిద్దముకాని వ్యవసాయము చేయుట

2. సంచయము యఙ్ఞాది మొదలగునవి చేసి ధనము సంపాదించుట

3. శాలీనము అయాచితము, ఎవరిని యాచింపకుండుట

4. శిలోంఛనము పొలములలో రాలిన కంకులు సమీకరించుట
(ఇ) వానప్రస్థము 1. వైఖనసులు భూమిని దున్నకుండ దొరుకు ఆహారములు సేవించును

2. వాలఖిల్యులు కొత్త పంట రాగానే వెనుకటి (పాత) పంటను విసర్జించును

3. ఔదంబరులు ఉదయము లేవగానే చూసిన వైపు వెళ్ళి అక్కడ అయాచితముగ లభించిన ఆహారము స్వీకరించును

4. ఫేనపులులు చెట్లనుండి వాటంతటవి రాలినవి మాత్రము స్వీకరించును
(ఈ) సన్యాసము 1. కుటీచకుడు స్వంత ఆశ్రమము (కుటీరము)న నిర్దేశించిన కర్మములు ఆచరించును

2. బహూదకుడు కుటీరము ఉండదు. కర్మములను విడిచి ఙ్ఞానప్రదానుడై తిరుగుచుండును

3. హంస కేవలము ఙ్ఞానమును అబ్యాసము చేయుచుండును

4. నిష్క్రియుడు అభ్యాసము కూడ ఉండదు. కేవలము పరబ్రహ్మ తత్త్వము గా యుండును