పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : అష్ట దిక్కులు వివరములు

అష్ట దిక్పాలకులు

(తృతీయ సప్తమ స్కంధములు)
దిక్కుపాలకుడుపాలకుని
భార్యవాహనముపట్టణముఆయుధము
తూర్పుఇంద్రుడుశచీదేవిఏనుగుఅమరావతివజ్రము
ఆగ్నేయముఅగ్నిస్వాహాదేవిపోట్టేలుతేజోవతిశక్తి
దక్షిణముయముడుశ్యామలాదేవిమహిషముసంయమనిపాశము
నైఋతినిరృతిదీర్ఘాదేవినరుడుకృష్ణాంగనకుంతము
పడమరవరుణుడుకాళికాదేవిమొసలిశ్రద్ధావతిదండము
వాయవ్యమువాయువుఅంజనాదేవిలేడిగంధవతిధ్వజము
ఉత్తరముకుబేరుడుచిత్రలేఖగుఱ్ఱముఅలకాపురిఖడ్గము
ఈశాన్యముఈశానుడుపార్వతివృషభముకైలాసముత్రిశూలము