పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : చౌసీతి బంధములు

చౌసీతి బంధములు (84)

ఉత్తానకరణ తిర్యక్కరణ స్థితకరణ ఉద్ధితకరణ
వ్యానకరణ గ్రామ్య నాగరక ఉత్ఫుల్లక
విజృంభిక ఇంద్రాణిక ఇంద్రక పార్శ్వసంఘటిత
ఉత్తానసంఘటిత పీడిత వేష్టిత వాడవాఖ్య
ఉద్భగ్న ఉరస్ఫుట అంగార్ధనిపీడిత జృంభక
ప్రసారిత వేణువిదారక శూలచిత మార్కటక
ప్రేంఖాయిత పద్మాసన అర్ధపద్మాసన బంధురిత
నాగపాశ సమ్యయన కూర్మ పరివర్తిత
నిపీడన సమపాద త్రివిక్రమ వ్యోమపద
స్మరచక్ర అవిదారిత సౌమ్య అజృంభిత
నౌకా ధనుర్భంద కరపాద సాచీముఖ
అర్ధచంద్ర ఉపాంగ సముద్గత పరివర్తన
సమాంగక అభిత్రిక సంపుటిత వేణుదారణ
కుక్కుట మానిత యుగపద విమర్దిత
ఘట్టిత సన్ముఖ ప్రస్ఫుట ఉద్గ్రీవ
జఘన జానుపూర్వ హరివిక్రమ కీర్తి
ద్వితల పార్శ్వవేష్టిత ధృత నిపీడిత
నిఘాతక చటకవిలసిత వరాహఘాతక జుప్స
వృషాభిఘాత ధేనుక గజ మార్జాల
పురుషాయిత భ్రామర ఉద్గత సంఘాటక
ఉపపద మందపీడిత మందవరాహ నాభిషితము