పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : పంచవిధ శక్తులు

పంచవిధ శక్తులు

పంచవిధశక్తులు పరాశక్తి ఆదిశక్తి మరియు శక్తిత్రయములు (ఙ్ఞాన ఇచ్ఛా క్రియా శక్తులు)
1 పరాశక్తి అంతఃకరణణునకు కారణము (దైవికము)*
2 ఆదిశక్తి పంచప్రాణములకు కారణము (స్వాభావికము) *
3 ఙ్ఞానశక్తి ఙ్ఞానేంద్రియములకు కారణము (భావికము, గ్రహించుట) *
4 ఇచ్ఛాశక్తి శబ్దాది విషయపంచకములకు కారణము (భౌతికము, నిర్ణయించుకొనుట)*
5 క్రియాశక్తి కర్మేంద్రియములకు కారణము (శారీరకము, శ్రమపడుట)*