పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : చతుర్విధ విద్యలు - ధర్మాలు

చతుర్విధ విద్యలు – ధర్మములువిద్య వివరము ధర్మము
అన్వీక్షకి ఆత్మానాత్మ వివేక
త్రయీ స్వర్గాది ఫలితములు
వార్త జీవనోపాధి కొరకు
దండనీతి ధనసంపాదనకోసము మాత్రమేకర్మములను