పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : అప్సరసలు - 31 మంది

ఏకత్రింశతి అప్సరసలు

1 రంభ, 2 ఊర్వశి, 3 తిలోత్తమ, 4 మేనక, 5 ఘృతాచి, 6 సహజన్య,
7 నిమ్లోచ, 8 వామన, 9 మండోదరి, 10 సుభగ, 11 విశ్వాచి, 12 విపులానన,
13 భద్రాంగి, 14 చిత్రసేన, 15 ప్రమ్లోచ, 16 మనోహర, 17 మనోమోహిని, 18 రామ,
19 చిత్రమధ్య, 20 శుభానన, 21 కేశి, 22 నీలకుంతల, 23 మన్మధోద్దీపిని, 24 అలంబుస,
25 మిశ్రకేశ, 26 ముంజికస్థల, 27 క్రతుస్థల, 28 వలాంగి, 29 పరావతి, 30 మహారూప,
31 శశిరేఖ

ఆధారం ~ (బ్రహ్మ పురాణం)