పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అనుయుక్తాలు- పారిభాషికపదాలు : దశ విధ వాయువులు

దశవిధప్రాణములు లేక దశవిధవాయువులు

7-464 పద్యము
పంచ వాయువులు
1. ప్రాణము - హృదయముననుండియు నాసికముండియు వెలువడును
2. అపానము - పొత్తికడుపునకు దిగువనుండి మలమూత్రాదుల వెడలింపజేయును
3. వ్యానము - శరీరము నందంతటను వ్యాపించి యుండును
4. ఉదానము - కంఠమునుండి మాటలాడ వీలుగలుగ చేయును
5. సమానము - అన్నాశయమున జఠరాగ్నికి సమీపమున యుండును

పంచ ఉపవాయువులు
1. నాగము - వాక్కు నందుండునది
2. కూర్మము - కంటిరెప్ప లందుండునది
3. కృకరము - నేత్రము లందుండునది
4. దేవదత్తము - కంఠద్వారమున నుండునది
5. ధనంజయము - హృదయముననుండునది