పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : దేవతల శ్రీహరి నుతి (శోభనకరంబు)

  1
"జదళాక్ష! యీ జగతి వారల మర్మము లీ వెఱింగి యీ
సునఁ బగబట్టు నీ దివిజసూదనుఁ జంపితి గాన యింక శో
మగు"నంచు హస్తములు ఫాలములం గదియించి యందఱున్
విమితులై నుతించిరి వివేకవిశాలునిఁ బుణ్యశీలునిన్.

  2
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత తృతీయ స్కంధ అంతర్గత దేవతల శ్రీహరి నుతి (శోభనకరంబు)