పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీ ప్రహ్లాద భక్తి : ముందుమాట

నారసింహ విజయము
అను
ప్రహ్లాద భక్తి

ముందుమాట:- మన తెలుగుల పుణ్యపేటి, జాతీయ మహా కవి, సహజ కవి, బమ్మెఱ పోతనామాత్యుల వారి ప్రణీతమైన శ్రీమద్భాగవతము నందలి అనేక అద్భుతమైన ఉపాఖ్యానములలో రుక్మిణీ కళ్యాణము (దశము స్కంధము - పూర్వ భాగము), గజేంద్ర మోక్షణము (అష్టమ స్కంధము), ప్రహ్లాద భక్తి(సప్తమ స్కంధము), వామన చరిత్ర (అష్టమ స్కంధము), కుచేలోపాఖ్యానము (దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము) అను అయిదూ పంచ రత్నాలుగా బహుళ ప్రసిద్ధి పొందాయి.
ఈ నారసింహ విజయము / ప్రహ్లాద భక్తిఅనెడి ఉపాఖ్యానము ఆబాలగోపాలమునకు మిక్కిలి ప్రీతిపాత్ర మైన కథ. భక్తికి ప్రపత్తికి తార్కాణంగా నిలిచినది. బహుళార్థ సాధకమైనది మఱియు ఇందలి పద్యాలు బహుళ వ్యాప్తిని పొందాయి.
జాలతెలుగులారా! ఇట్టి రత్నాన్ని, మీరు ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తారని అందిస్తున్నాము.