పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : వింశోఽధ్యాయః - 20

10(1)-20-1
శ్రీశుక ఉవాచ
తయోస్తదద్భుతం కర్మ దావాగ్నేర్మోక్షమాత్మనః .
గోపాః స్త్రీభ్యః సమాచఖ్యుః ప్రలంబవధమేవ చ

10(1)-20-2
గోపవృద్ధాశ్చ గోప్యశ్చ తదుపాకర్ణ్య విస్మితాః .
మేనిరే దేవప్రవరౌ కృష్ణరామౌ వ్రజం గతౌ

10(1)-20-3
తతః ప్రావర్తత ప్రావృట్ సర్వసత్త్వసముద్భవా .
విద్యోతమానపరిధిర్విస్ఫూర్జితనభస్తలా

10(1)-20-4
సాంద్రనీలాంబుదైర్వ్యోమ సవిద్యుత్స్తనయిత్నుభిః .
అస్పష్టజ్యోతిరాచ్ఛన్నం బ్రహ్మేవ సగుణం బభౌ

10(1)-20-5
అష్టౌ మాసాన్ నిపీతం యద్భూమ్యాశ్చోదమయం వసు .
స్వగోభిర్మోక్తుమారేభే పర్జన్యః కాల ఆగతే

10(1)-20-6
తడిత్వంతో మహామేఘాశ్చండశ్వసనవేపితాః .
ప్రీణనం జీవనం హ్యస్య ముముచుః కరుణా ఇవ

10(1)-20-7
తపఃకృశా దేవమీఢా ఆసీద్వర్షీయసీ మహీ .
యథైవ కామ్యతపసస్తనుః సంప్రాప్య తత్ఫలం

10(1)-20-8
నిశాముఖేషు ఖద్యోతాస్తమసా భాంతి న గ్రహాః .
యథా పాపేన పాఖండా న హి వేదాః కలౌ యుగే

10(1)-20-9
శ్రుత్వా పర్జన్యనినదం మండుకాః వ్యసృజన్ గిరః .
తూష్ణీం శయానాః ప్రాగ్యద్వద్బ్రాహ్మణా నియమాత్యయే

10(1)-20-10
ఆసన్నుత్పథగామిన్యః క్షుద్రనద్యోఽనుశుష్యతీః .
పుంసో యథాస్వతంత్రస్య దేహద్రవిణసంపదః

10(1)-20-11
హరితా హరిభిః శష్పైరింద్రగోపైశ్చ లోహితా .
ఉచ్ఛిలీంధ్రకృతచ్ఛాయా నృణాం శ్రీరివ భూరభూత్

10(1)-20-12
క్షేత్రాణి సస్యసంపద్భిః కర్షకాణాం ముదం దదుః .
ధనినాముపతాపం చ దైవాధీనమజానతాం

10(1)-20-13
జలస్థలౌకసః సర్వే నవవారినిషేవయా .
అబిభ్రద్రుచిరం రూపం యథా హరినిషేవయా

10(1)-20-14
సరిద్భిః సంగతః సింధుశ్చుక్షుభే శ్వసనోర్మిమాన్ .
అపక్వయోగినశ్చిత్తం కామాక్తం గుణయుగ్యథా

10(1)-20-15
గిరయో వర్షధారాభిర్హన్యమానా న వివ్యథుః .
అభిభూయమానా వ్యసనైర్యథాధోక్షజచేతసః

10(1)-20-16
మార్గా బభూవుః సందిగ్ధాస్తృణైశ్ఛన్నా హ్యసంస్కృతాః .
నాభ్యస్యమానాః శ్రుతయో ద్విజైః కాలాహతా ఇవ

10(1)-20-17
లోకబంధుషు మేఘేషు విద్యుతశ్చలసౌహృదాః .
స్థైర్యం న చక్రుః కామిన్యః పురుషేషు గుణిష్వివ

10(1)-20-18
ధనుర్వియతి మాహేంద్రం నిర్గుణం చ గుణిన్యభాత్ .
వ్యక్తే గుణవ్యతికరేఽగుణవాన్ పురుషో యథా

10(1)-20-19
న రరాజోడుపశ్ఛన్నః స్వజ్యోత్స్నా రాజితైర్ఘనైః .
అహం మత్యా భాసితయా స్వభాసా పురుషో యథా

10(1)-20-20
మేఘాగమోత్సవా హృష్టాః ప్రత్యనందంఛిఖండినః .
గృహేషు తప్తా నిర్విణ్ణా యథాచ్యుతజనాగమే

10(1)-20-21
పీత్వాపః పాదపాః పద్భిరాసన్ నానాత్మమూర్తయః .
ప్రాక్క్షామాస్తపసా శ్రాంతా యథా కామానుసేవయా

10(1)-20-22
సరఃస్వశాంతరోధఃసు న్యూషురంగాపి సారసాః .
గృహేష్వశాంతకృత్యేషు గ్రామ్యా ఇవ దురాశయాః

10(1)-20-23
జలౌఘైర్నిరభిద్యంత సేతవో వర్షతీశ్వరే .
పాఖండినామసద్వాదైర్వేదమార్గాః కలౌ యథా

10(1)-20-24
వ్యముంచన్ వాయుభిర్నున్నా భూతేభ్యోఽథామృతం ఘనాః .
యథాఽఽశిషో విశ్పతయః కాలే కాలే ద్విజేరితాః

10(1)-20-25
ఏవం వనం తద్వర్షిష్ఠం పక్వఖర్జురజంబుమత్ .
గోగోపాలైర్వృతో రంతుం సబలః ప్రావిశద్ధరిః

10(1)-20-26
ధేనవో మందగామిన్య ఊధోభారేణ భూయసా .
యయుర్భగవతాఽఽహూతా ద్రుతం ప్రీత్యా స్నుతస్తనీః

10(1)-20-27
వనౌకసః ప్రముదితా వనరాజీర్మధుచ్యుతః .
జలధారా గిరేర్నాదాదాసన్నా దదృశే గుహాః

10(1)-20-28
క్వచిద్వనస్పతిక్రోడే గుహాయాం చాభివర్షతి .
నిర్విశ్య భగవాన్ రేమే కందమూలఫలాశనః

10(1)-20-29
దధ్యోదనం సమానీతం శిలాయాం సలిలాంతికే .
సంభోజనీయైర్బుభుజే గోపైః సంకర్షణాన్వితః

10(1)-20-30
శాద్వలోపరి సంవిశ్య చర్వతో మీలితేక్షణాన్ .
తృప్తాన్ వృషాన్ వత్సతరాన్ గాశ్చ స్వోధోభరశ్రమాః

10(1)-20-31
ప్రావృట్ శ్రియం చ తాం వీక్ష్య సర్వకాలసుఖావహాం .
భగవాన్ పూజయాంచక్రే ఆత్మశక్త్యుపబృంహితాం

10(1)-20-32
ఏవం నివసతోస్తస్మిన్ రామకేశవయోర్వ్రజే .
శరత్సమభవద్వ్యభ్రా స్వచ్ఛాంబ్వపరుషానిలా

10(1)-20-33
శరదా నీరజోత్పత్త్యా నీరాణి ప్రకృతిం యయుః .
భ్రష్టానామివ చేతాంసి పునర్యోగనిషేవయా

10(1)-20-34
వ్యోమ్నోఽబ్దం భూతశాబల్యం భువః పంకమపాం మలం .
శరజ్జహారాశ్రమిణాం కృష్ణే భక్తిర్యథాశుభం

10(1)-20-35
సర్వస్వం జలదా హిత్వా విరేజుః శుభ్రవర్చసః .
యథా త్యక్తైషణాః శాంతా మునయో ముక్తకిల్బిషాః

10(1)-20-36
గిరయో ముముచుస్తోయం క్వచిన్న ముముచుః శివం .
యథా జ్ఞానామృతం కాలే జ్ఞానినో దదతే న వా

10(1)-20-37
నైవావిదన్ క్షీయమాణం జలం గాధజలేచరాః .
యథాయురన్వహం క్షయ్యం నరా మూఢాః కుటుంబినః

10(1)-20-38
గాధవారిచరాస్తాపమవిందంఛరదర్కజం .
యథా దరిద్రః కృపణః కుటుంబ్యవిజితేంద్రియః

10(1)-20-39
శనైః శనైర్జహుః పంకం స్థలాన్యామం చ వీరుధః .
యథాహంమమతాం ధీరాః శరీరాదిష్వనాత్మసు

10(1)-20-40
నిశ్చలాంబురభూత్తూష్ణీం సముద్రః శరదాగమే .
ఆత్మన్యుపరతే సమ్యఙ్మునిర్వ్యుపరతాగమః

10(1)-20-41
కేదారేభ్యస్త్వపోఽగృహ్ణన్ కర్షకా దృఢసేతుభిః .
యథా ప్రాణైః స్రవజ్జ్ఞానం తన్నిరోధేన యోగినః

10(1)-20-42
శరదర్కాంశుజాంస్తాపాన్ భూతానాముడుపోఽహరత్ .
దేహాభిమానజం బోధో ముకుందో వ్రజయోషితాం

10(1)-20-43
ఖమశోభత నిర్మేఘం శరద్విమలతారకం .
సత్త్వయుక్తం యథా చిత్తం శబ్దబ్రహ్మార్థదర్శనం

10(1)-20-44
అఖండమండలో వ్యోమ్ని రరాజోడుగణైః శశీ .
యథా యదుపతిః కృష్ణో వృష్ణిచక్రావృతో భువి

10(1)-20-45
ఆశ్లిష్య సమశీతోష్ణం ప్రసూనవనమారుతం .
జనాస్తాపం జహుర్గోప్యో న కృష్ణహృతచేతసః

10(1)-20-46
గావో మృగాః ఖగా నార్యః పుష్పిణ్యః శరదాభవన్ .
అన్వీయమానాః స్వవృషైః ఫలైరీశక్రియా ఇవ

10(1)-20-47
ఉదహృష్యన్ వారిజాని సూర్యోత్థానే కుముద్వినా .
రాజ్ఞా తు నిర్భయా లోకా యథా దస్యూన్ వినా నృప

10(1)-20-48
పురగ్రామేష్వాగ్రయణైరింద్రియైశ్చ మహోత్సవైః .
బభౌ భూః పక్వసస్యాఢ్యా కలాభ్యాం నితరాం హరేః

10(1)-20-49
వణిఙ్మునినృపస్నాతా నిర్గమ్యార్థాన్ ప్రపేదిరే .
వర్షరుద్ధా యథా సిద్ధాః స్వపిండాన్ కాల ఆగతే

10(1)-20-50
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే ప్రావృడ్శరద్వర్ణనం నామ వింశోఽధ్యాయః