పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః : పంచత్రింశోఽధ్యాయః - 35

10(1)-35-1
శ్రీశుక ఉవాచ
గోప్యః కృష్ణే వనం యాతే తమనుద్రుతచేతసః .
కృష్ణలీలాః ప్రగాయంత్యో నిన్యుర్దుఃఖేన వాసరాన్

10(1)-35-2
గోప్య ఊచుః
వామబాహుకృతవామకపోలో
వల్గితభ్రురధరార్పితవేణుం .
కోమలాంగులిభిరాశ్రితమార్గం
గోప్య ఈరయతి యత్ర ముకుందః

10(1)-35-3
వ్యోమయానవనితాః సహసిద్ధై-
ర్విస్మితాస్తదుపధార్య సలజ్జాః .
కామమార్గణసమర్పితచిత్తాః
కశ్మలం యయురపస్మృతనీవ్యః

10(1)-35-4
హంత చిత్రమబలాః శృణుతేదం
హారహాస ఉరసి స్థిరవిద్యుత్ .
నందసూనురయమార్తజనానాం
నర్మదో యర్హి కూజితవేణుః

10(1)-35-5
వృందశో వ్రజవృషా మృగగావో
వేణువాద్యహృతచేతస ఆరాత్ .
దంతదష్టకవలా ధృతకర్ణా
నిద్రితా లిఖితచిత్రమివాసన్

10(1)-35-6
బర్హిణస్తబకధాతుపలాశై-
ర్బద్ధమల్లపరిబర్హవిడంబః .
కర్హిచిత్సబల ఆలి సగోపైర్గాః
సమాహ్వయతి యత్ర ముకుందః

10(1)-35-7
తర్హి భగ్నగతయః సరితో వై
తత్పదాంబుజరజోఽనిలనీతం .
స్పృహయతీర్వయమివాబహుపుణ్యాః
ప్రేమవేపితభుజాః స్తిమితాపః

10(1)-35-8
అనుచరైః సమనువర్ణితవీర్య
ఆదిపూరుష ఇవాచలభూతిః .
వనచరో గిరితటేషు చరంతీ-
ర్వేణునాఽఽహ్వయతి గాః స యదా హి

10(1)-35-9
వనలతాస్తరవ ఆత్మని విష్ణుం
వ్యంజయంత్య ఇవ పుష్పఫలాఢ్యాః .
ప్రణతభారవిటపా మధుధారాః
ప్రేమహృష్టతనవః ససృజుః స్మ

10(1)-35-10
దర్శనీయతిలకో వనమాలా-
దివ్యగంధతులసీమధుమత్తైః .
అలికులైరలఘుగీతమభీష్ట-
మాద్రియన్ యర్హి సంధితవేణుః

10(1)-35-11
సరసి సారసహంసవిహంగా-
శ్చారుగీతహృతచేతస ఏత్య .
హరిముపాసత తే యతచిత్తా
హంత మీలితదృశో ధృతమౌనాః

10(1)-35-12
సహబలః స్రగవతంసవిలాసః
సానుషు క్షితిభృతో వ్రజదేవ్యః .
హర్షయన్ యర్హి వేణురవేణ
జాతహర్ష ఉపరంభతి విశ్వం

10(1)-35-13
మహదతిక్రమణశంకితచేతా
మందమందమనుగర్జతి మేఘః .
సుహృదమభ్యవర్షత్సుమనోభి-
శ్ఛాయయా చ విదధత్ప్రతపత్రం

10(1)-35-14
వివిధగోపచరణేషు విదగ్ధో
వేణువాద్య ఉరుధా నిజశిక్షాః .
తవ సుతః సతి యదాధరబింబే
దత్తవేణురనయత్స్వరజాతీః

10(1)-35-15
సవనశస్తదుపధార్య సురేశాః
శక్రశర్వపరమేష్ఠిపురోగాః .
కవయ ఆనతకంధరచిత్తాః
కశ్మలం యయురనిశ్చితతత్త్వాః

10(1)-35-16
నిజపదాబ్జదలైర్ధ్వజవజ్ర-
నీరజాంకుశవిచిత్రలలామైః .
వ్రజభువః శమయన్ ఖురతోదం
వర్ష్మధుర్యగతిరీడితవేణుః

10(1)-35-17
వ్రజతి తేన వయం సవిలాస
వీక్షణార్పితమనోభవవేగాః .
కుజగతిం గమితా న విదామః
కశ్మలేన కబరం వసనం వా

10(1)-35-18
మణిధరః క్వచిదాగణయన్ గా
మాలయా దయిత గంధతులస్యాః .
ప్రణయినోఽనుచరస్య కదాంసే
ప్రక్షిపన్ భుజమగాయత యత్ర

10(1)-35-19
క్వణితవేణురవవంచితచిత్తాః
కృష్ణమన్వసత కృష్ణగృహిణ్యః .
గుణగణార్ణమనుగత్య హరిణ్యో
గోపికా ఇవ విముక్తగృహాశాః

10(1)-35-20
కుందదామకృతకౌతుకవేషో
గోపగోధనవృతో యమునాయాం .
నందసూనురనఘే తవ వత్సో
నర్మదః ప్రణయిణాం విజహార

10(1)-35-21
మందవాయురుపవాత్యనకూలం
మానయన్ మలయజస్పర్శేన .
వందినస్తముపదేవగణా యే
వాద్యగీతబలిభిః పరివవ్రుః

10(1)-35-22
వత్సలో వ్రజగవాం యదగధ్రో
వంద్యమానచరణః పథి వృద్ధైః .
కృత్స్నగోధనముపోహ్య దినాంతే
గీతవేణురనుగేడితకీర్తిః

10(1)-35-23
ఉత్సవం శ్రమరుచాపి దృశీనా-
మున్నయన్ ఖురరజశ్ఛురితస్రక్ .
దిత్సయైతి సుహృదాశిష ఏష
దేవకీజఠరభూరుడురాజః

10(1)-35-24
మదవిఘూర్ణితలోచన ఈషన్మానదః
స్వసుహృదాం వనమాలీ .
బదరపాండువదనో మృదుగండం
మండయన్ కనకకుండలలక్ష్మ్యా

10(1)-35-25
యదుపతిర్ద్విరదరాజవిహారో
యామినీపతిరివైష దినాంతే .
ముదితవక్త్ర ఉపయాతి దురంతం
మోచయన్ వ్రజగవాం దినతాపం

10(1)-35-26
శ్రీశుక ఉవాచ
ఏవం వ్రజస్త్రియో రాజన్ కృష్ణలీలా ను గాయతీః .
రేమిరేఽహఃసు తచ్చిత్తాస్తన్మనస్కా మహోదయాః

10(1)-35-27
ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం
దశమస్కంధే పూర్వార్ధే వృందావనక్రీడాయాం గోపికాయుగలగీతం
నామ పంచత్రింశోఽధ్యాయః