పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

తేనెసోనలు(అ-న) : జోజో (10.1-190-క)

  •  
  •  
  •  

10.1-190-క.

  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

"జోజోకమలదళేక్షణ!
జోజోమృగరాజమధ్య! జోజో కృష్ణా!
జోజోపల్లవకరపద!
జోజోపూర్ణేందువదన! జోజో" యనుచున్.

టీకా:

జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; కమల = తామర; దళ = రేకులవంటి; ఈక్షణ = కన్నులు కలవాడా; జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; మృగరాజ = సింహము వంటి; మధ్య = నడుము కలవాడా; జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; కృష్ణా = నల్లనయ్యా {కృష్ణుడు - సృష్టి స్థితి లయ తిరోదాన అనుగ్రహములు అనెడి పంచకృత్యములు చేయువాడు, శ్రీకృష్ణుడు}; జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; పల్లవ = చిగురుటాకులవంటి; కర = చేతులు; పద = పాదములు కలవాడా; జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; పూర్ణ = నిండు; ఇందు = చంద్రుని వంటి; వదన = మోము కలవాడా; జోజో = బజ్జోనాయనాబజ్జో; అనుచున్ = అనుచు.

భావము:

గోపికలు చిన్నికృష్ణునికి శుభ్రంగా స్నానం చేయించి, నిద్రపుచ్చుతు – జోజో కమలదళేక్షణ! జోజో మృగరాజమధ్య! జోజో కృష్ణా! జోజో పల్లవకరపద! జోజో పూర్ణేందువదన! జోజో అంటు జోలపాటలు పాడారు.