పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీమద్భాగవతము : ఏకాదశ స్కంధః

శీర్షికలు

 1. ప్రథమోఽధ్యాయః - 1
 2. ద్వితీయోఽధ్యాయః - 2
 3. తృతీయోఽధ్యాయః - 3
 4. చతుర్థోఽధ్యాయః - 4
 5. పంచమోఽధ్యాయః - 5
 6. షష్ఠోఽధ్యాయః - 6
 7. సప్తమోఽధ్యాయః - 7
 8. అష్టమోఽధ్యాయః - 8
 9. నవమోఽధ్యాయః - 9
 10. దశమోఽధ్యాయః - 10
 11. ఏకాదశోఽధ్యాయః - 11
 12. ద్వాదశోఽధ్యాయః - 12
 13. త్రయోఽదశోధ్యాయః - 13
 14. చతుర్దశోఽధ్యాయః - 14
 15. పంచదశోఽధ్యాయః - 15
 16. షోడశోఽధ్యాయః - 16
 17. సప్తదశోఽధ్యాయః - 17
 18. అష్టాదశోఽధ్యాయః - 18
 19. ఏకోనవింశోఽధ్యాయః - 19
 20. వింశోఽధ్యాయః - 20
 21. ఏకవింశోఽధ్యాయః - 21
 22. ద్వావింశోఽధ్యాయః - 22
 23. త్రయోవింశోఽధ్యాయః - 23
 24. చతుర్వింశోఽధ్యాయః - 24
 25. పంచవింశోఽధ్యాయః - 25
 26. షడ్వింశోఽధ్యాయః - 26
 27. సప్తవింశోఽధ్యాయః - 27
 28. అష్టావింశోఽధ్యాయః - 28
 29. ఏకోనత్రింశోఽధ్యాయః - 29
 30. త్రింశోఽధ్యాయః - 30
 31. ఏకత్రింశోఽధ్యాయః - 31