పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీమద్భాగవతము : దశమ స్కంధః- ఉత్తరార్థః

శీర్షికలు

 1. పంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 50
 2. ఏకపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 51
 3. ద్విపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 52
 4. త్రిపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 53
 5. చతుఃపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 54
 6. పంచపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 55
 7. షట్పంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 56
 8. సప్తపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 57
 9. అష్టపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 58
 10. ఏకోనషష్టితమోఽధ్యాయః - 59
 11. షష్టితమోఽధ్యాయః - 60
 12. ఏకషష్టితమోఽధ్యాయః - 61
 13. ద్విషష్టితమోఽధ్యాయః - 62
 14. త్రిషష్టితమోఽధ్యాయః - 63
 15. చతుఃషష్టితమోఽధ్యాయః - 64
 16. పంచషష్టితమోఽధ్యాయః - 65
 17. షట్షష్టితమోఽధ్యాయః - 66
 18. సప్తషష్టితమోఽధ్యాయః - 67
 19. అష్టషష్టితమోఽధ్యాయః - 68
 20. ఏకోనసప్తతితమోఽధ్యాయః - 69
 21. సప్తతితమోఽధ్యాయః - 70
 22. ఏకసప్తతితమోఽధ్యాయః - 71
 23. ద్విసప్తతితమోఽధ్యాయః - 72
 24. త్రిసప్తతితమోఽధ్యాయః - 73
 25. చతుఃసప్తతితమోఽధ్యాయః - 74
 26. పంచసప్తతితమోఽధ్యాయః - 75
 27. షట్సప్తతితమోఽధ్యాయః - 76
 28. సప్తసప్తతితమోఽధ్యాయః - 77
 29. అష్టసప్తతితమోఽధ్యాయః - 78
 30. ఏకోనాశీతితమోఽధ్యాయః - 79
 31. అశీతితమోఽధ్యాయః - 80
 32. ఏకాశీతితమోఽధ్యాయః - 81
 33. ద్వ్యశీతితమోఽధ్యాయః - 82
 34. త్ర్యశీతితమోఽధ్యాయః - 83
 35. చతురశీతితమోఽధ్యాయః - 84
 36. పంచాశీతితమోఽధ్యాయః - 85
 37. షడశీతితమోఽధ్యాయః - 86
 38. సప్తాశీతితమోఽధ్యాయః - 87
 39. అష్టాశీతితమోఽధ్యాయః - 88
 40. ఏకోననవతితమోఽధ్యాయః - 89
 41. నవతితమోఽధ్యాయః - 90