పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీమద్భాగవతము : దశమ స్కంధః - పూర్వార్థః

శీర్షికలు

 1. ప్రథమోఽధ్యాయః - 1
 2. ద్వితీయోఽధ్యాయః - 2
 3. తృతీయోఽధ్యాయః - 3
 4. చతుర్థోఽధ్యాయః - 4
 5. పంచమోఽధ్యాయః - 5
 6. షష్ఠోఽధ్యాయః - 6
 7. సప్తమోఽధ్యాయః - 7
 8. అష్టమోఽధ్యాయః - 8
 9. నవమోఽధ్యాయః - 9
 10. దశమోధ్యాయ- - 10
 11. ఏకాదశోధ్యాయః - 11
 12. ద్వాదశోఽధ్యాయః - 12
 13. త్రయోదశోఽధ్యాయః - 13
 14. చతుర్దశోఽధ్యాయః - 14
 15. పంచదశోఽధ్యాయః - 15
 16. షోడశోఽధ్యాయః 16
 17. సప్తదశోఽధ్యాయః - 17
 18. అష్టాదశోఽధ్యాయః -18
 19. ఏకోనవింశోఽధ్యాయః -19
 20. వింశోఽధ్యాయః - 20
 21. ఏకవింశోఽధ్యాయః - 21
 22. ద్వావింశోఽధ్యాయః - 22
 23. త్రయోవింశోఽధ్యాయః - 23
 24. చతుర్వింశోఽధ్యాయః - 24
 25. పంచవింశోఽధ్యాయః - 25
 26. షడ్వింశోఽధ్యాయః - 26
 27. సప్తవింశోఽధ్యాయః -27
 28. అష్టావింశోఽధ్యాయః-28
 29. ఏకోనత్రింశోఽధ్యాయః - 29
 30. త్రింశోఽధ్యాయః -30
 31. ఏకత్రింశోఽధ్యాయః - 31
 32. ద్వాత్రింశోఽధ్యాయః - 32
 33. త్రయస్త్రింశోఽధ్యాయః 33
 34. చతుస్త్రింశోఽధ్యాయః - 34
 35. పంచత్రింశోఽధ్యాయః - 35
 36. షట్ త్రింశోఽధ్యాయః - 36
 37. సప్తత్రింశోఽధ్యాయః - 37
 38. అష్టాత్రింశోఽధ్యాయః - 38
 39. ఏకోనచత్వారింశోఽధ్యాయః - 39
 40. చత్వారింశోఽధ్యాయః 40
 41. ఏకచత్వారింశోఽధ్యాయః - 41
 42. ద్విచత్వారింశోఽధ్యాయః - 42
 43. త్రిచత్వారింశోఽధ్యాయః - 43
 44. చతుశ్చత్వారింశోఽధ్యాయః - 44
 45. పంచచత్వారింశోఽధ్యాయః - 45
 46. షట్చత్వారింశోఽధ్యాయః - 46
 47. సప్తచత్వారింశోఽధ్యాయః - 47
 48. అష్టచత్వారింశోఽధ్యాయః - 48
 49. ఏకోనపంచాశత్తమోఽధ్యాయః - 49