పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీ వీరభద్ర విజయము : తృతీయాశ్వాసము

శీర్షికలు

 1. హిమవంతుఁడు పార్వతిఁ జూచి పలుకుట
 2. పార్వతి చెలులు హిమవంతునకు జరిగిన వృత్తాంతంబు చెప్పుట
 3. శంకరుడు సప్తమహర్షులను పిలుచుట
 4. సప్తమహర్షులను శీతాచలంబునకుఁ బంపుట
 5. హిమవద్గిరి వర్ణనము
 6. హిమవంతుఁడు మునులం బూజించుట
 7. మునులు దాము జరిగించిన కార్యమును శంకరునకు దెలుపుట
 8. పార్వతీపరిణయమునకు బ్రహ్మది దేవతలు వచ్చుట
 9. దేవతలక్షేమంబు నీశ్వరుండడగుట
 10. గజాననుని పార్వతీపరిణయమునకుఁ దీసికొని పోవుట
 11. నందివాహనుం డై శంకరుండు పరిణయంబునకుం జనుట
 12. హిమవంతుపురంబు నలంకరించుట
 13. చంద్రోదయ వర్ణనము
 14. సూర్యోదయ వర్ణనము
 15. శివుఁడు భూసమత్వంబునకై యగస్త్యుని దక్షిణదిక్కునకుఁ బంపుట.
 16. అంగనాజనంబులీశ్వరునిఁ జూడవచ్చుట.
 17. శివుండుపార్వతీ సహితుఁడై మంగళస్నానాదుల చేయుట.
 18. హిమవంతుఁడు కన్యాదానము చేయుట.
 19. బ్రహ్మాదులునమస్కరించి మన్మథుని వృత్తాంతముఁ దెల్పుట.
 20. పార్వతినిరజతశైలంబునకుఁ బంపుట.
 21. శివుఁడుగౌరితో సుఖముగా నుండుట.
 22. పార్వతిశంకరుని నీలగళ కారణం బడుగుట.
 23. క్షీరసాగరమథనము
 24. క్షీరాబ్ధిని హాలాహలము బుట్టుట.
 25. దేవతలుబ్రహ్మను వేఁడుట.
 26. శంకరునిదేవతలు స్తుతించుట.
 27. ఈశ్వరుఁడు హాలాహలమును మ్రింగుట.
 28. ఆశ్వాసాంతము