పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీ వీరభద్ర విజయము : ద్వితీయ ఆశ్వాసము

శీర్షికలు

 1. తారకుడు దండై పోవుట
 2. బృహస్పతి బ్రహ్మకుఁ దారకాసురుఁడుచేయు బాధలం దెలుపుట
 3. అమరావతీ వర్ణనము
 4. కందర్పుఁడు రతీదేవికి తా నరిగిన వృత్తాంతంబు చెప్పుట
 5. రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట
 6. రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట - తరువాయి భాగము
 7. మిగతా భాగము - రతీదేవి శివునిపైఁ బోవల దని మన్మథుని మందలించుట
 8. హిమవంతుడు తన యింటికి గూతుం గొనిపోవుట
 9. శంకరుఁడు వెలఁది యై శీతాచలంబునకు వచ్చుట
 10. నగజకు నెఱుకఁ దెలుపుట
 11. పార్వతి తపముసేయ వనమునకు నేగుట
 12. శంకరుండు బ్రహ్మచారి యై వనమునకు వచ్చుట
 13. శంకరుఁడు ప్రత్యక్షం బగుట
 14. ఆశ్వాసాంతము