పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పుస్తకాలయము : భాగవతము పారాయణ

శీర్షికలు

 1. ప్రథమ స్కంధము 1 - 72
 2. ప్రథమ 73-172
 3. ప్రథమ 173-261
 4. ప్రథమ 262-358
 5. ప్రథమ 359-453
 6. ప్రథమ 454-సంపూర్ణం
 7. ద్వితీయ స్కంధము 1 - 79
 8. ద్వితీయ 80 - 171
 9. ద్వితీయ 172 - 256
 10. ద్వితీయ 257-సంపూర్ణం
 11. తృతీయ స్కంధము 1-76
 12. తృతీయ 77-180
 13. తృతీయ 181-270
 14. తృతీయ 271 - 348
 15. తృతీయ 349 - 421
 16. తృతీయ 422 - 530
 17. తృతీయ 531 - 630
 18. తృతీయ 631 - 745
 19. తృతీయ 746 - 847
 20. తృతీయ 848 - 903
 21. తృతీయ 904 - 990
 22. తృతీయ 991 - సంపూర్ణం
 23. చతుర్థ స్కంధము - 1 - 55
 24. చతుర్థ 56-125
 25. చతుర్థ 126 - 235
 26. చతుర్థ 236-322
 27. చతుర్థ 323 - 390
 28. చతుర్థ 391 - 466
 29. చతుర్థ 467 - 562
 30. చతుర్థ 563 - 598
 31. పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము 1 - 77
 32. పంచమ పూర్వ 78 - 138
 33. పంచమ పూర్వ - 139 - సంపూర్ణం
 34. పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాసము 1 - 12
 35. పంచమ ఉత్తర 13 - 76
 36. పంచమ ఉత్తర 77 - 134
 37. పంచమ ఉత్తర 135 - సంపూర్ణం
 38. షష్ట స్కంధము 1- 59
 39. షష్ఠ - 60 - 160
 40. షష్ఠ 161 - 245
 41. షష్ఠ 246 - 316
 42. షష్ఠ 317 - 400
 43. షష్ఠ 401-- 443
 44. షష్ఠ 444 - 507
 45. షష్ఠ 508 - సంపూర్ణం
 46. సప్తమ 445 - సంపూర్ణం