పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పుస్తకాలయము : భాగవత పారాయణ - 3

శీర్షికలు

 1. దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము 1 - 130
 2. దశమ పూర్వ 131 - 262
 3. దశమ పూర్వ 263 - 402
 4. దశమ పూర్వ 403 - 529
 5. దశమ పూర్వ - 530 - 652
 6. దశమ పూర్వ 653 - 759
 7. దశమ పూర్వ 760 - 883
 8. దశమ పూర్వ 884 - 999
 9. దశమ పూర్వ 1000 - 1102
 10. దశమ పూర్వ 1103-1223
 11. దశమ పూర్వ 1224 - 1331
 12. దశమ పూర్వ 1332 - 1455
 13. దశమ పూర్వ 1456 - 1561
 14. దశమ పూర్వ 1562 - 1672
 15. దశమ పూర్వ 1673 - 1762
 16. దశమ పూర్వ 1763- సంపూర్ణం
 17. దశమ ఉత్తర 1 - 123
 18. దశమ ఉత్తర 124 - 229
 19. దశమ ఉత్తర 230 - 345
 20. దశమ ఉత్తర 346 - 441
 21. దశమ ఉత్తర 441 - 537
 22. దశమ ఉత్తర 538 - 654
 23. దశమ ఉత్తర 655 - 764
 24. దశమ ఉత్తర 765 - 886
 25. దశమ ఉత్తర 887-993
 26. దశమ ఉత్తర 994 - 1104
 27. దశమ ఉత్తర 1105-1202
 28. దశమ ఉత్తర 1203-1280
 29. దశమ ఉత్తర 1281 - సంపూర్ణం
 30. ఏకాదశ స్కంధము 1 - 62
 31. ఏకాదశ 63 - 114
 32. ఏకాదశ 115 - సంపూర్ణం
 33. ద్వాదశ స్కంధము 1 - 30
 34. ద్వాదశ 31 - సంపూర్ణం