పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

వికీ విధానంలో దత్తైలు : గణనాధ్యాయ పట్టిక

: :చదువుకుందాం భాగవతం; బాగుపడదాం మనం అందరం: :

ప్రథమ స్కంధ గణన దస్త్రం క్రింది పటంలో వీక్షించ గలరు లేదా ఈ లింకుపై నొక్కితే జాలికలోనే తెరచుకుంటుంది. అస్వాదించగలరు.

గణాంక పట్టికలు, జాబితాల నుండి; జాబితా దత్తై నుండి జనిపంజేసినవి, గమనించండి.

మీ సహకారం సూచనలు దయచేసి అందించి దీనిని మంచి సుసంపన్నం చేయడం కోసం పాలు పంచుకోమని మనవి. ఇది కొద్దిగా పెద్దపని. ఇంకా ఇలాంటి పట్టికలు చాలా చేయవలసి ఉంది. కనుక నలుగురూ కలిసివస్తే బాగా జరుగుతుంది కనుక మీరు కూడా రండి గణనాధ్యాయంలో పాలుపంచుకోండి.