పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

గణాంకాలు : టిప్పణి కోశాలు పట్టికలు

శీర్షికలు

 1. టిప్పణీ పట్టిక (అంక - అనంతు)
 2. టిప్పణి పట్టిక (అనఘ - అష్టాంగ)
 3. టిప్పణి పట్టిక (అష్టాక్షరీ-అహిరాట్టు)
 4. టిప్పణి పట్టిక (ఆంగీరసుడు- ఈషణ)
 5. టిప్పణి పట్టిక (ఉంకువ - ఔప)
 6. టిప్పణి పట్టిక (కంజద - కాళిదాసు)
 7. టిప్పణి పట్టిక (కావిడి - ఖ్యాతి)
 8. టిప్పణి పట్టిక (గంగా - ఘోష)
 9. టిప్పణి పట్టిక (చంచత్ - చౌలము)
 10. టిప్పణి పట్టిక (జంగమ - డోలాపాద)
 11. టిప్పణి పట్టిక (తంగేటి - త్వష్ట)
 12. టిప్పణి పట్టిక (దంచు - దేవహూతి)
 13. టిప్పణి పట్టిక (దేవాది - ధ్వజనీ
 14. టిప్పణి పట్టిక (నంద - నిర్మలారూఢ)
 15. టిప్పణి పట్టిక (నిర్వక్ - పదకొండు)
 16. టిప్పణి పట్టిక (పద్మ - పుడమిఱేడు)
 17. టిప్పణి పట్టిక (పుణ్య - ప్లవంగము)
 18. టిప్పణి పట్టిక (ఫణి - భీష్ణుడు)
 19. టిప్పణి పట్టిక (భుక్త- మల్లుడు)
 20. టిప్పణి పట్టిక (మహతి - మౌర్యులు)
 21. టిప్పణి పట్టికి (యంత్రము - రౌరవము)
 22. టిప్పణి పట్టిక (లంకేశా - వారాశి)
 23. టిప్పణి పట్టిక (వారిచరము - విశ్వోద్భవ)
 24. టిప్పణి పట్టిక (విషగళుడు - వ్రేల్మిడి)
 25. టిప్పణి పట్టిక (శంకరుడు - శ్వేత)
 26. టిప్పణి పట్టిక (షట్కర్మలు - షోడశ్యుక్థ)
 27. టిప్పణి పట్టిక (సంకర - సరసీరుహో)
 28. టిప్పణి పట్టిక (సరస్వతి - సుమాస్త్రుడు)
 29. టిప్పణి పట్టిక (సుర - స్వైరిణి)
 30. టిప్పణి పట్టిక (హంస - హ్రీ)
 31. మొత్తం టిప్పణి జాబితా