భాగవత ప్రహేళిక - 1
జవాబు ఎంచు

హాలాహలం భక్షించి విశ్వాన్ని కాపాడింది ఎవరు?
1 అత్రి మహర్షి 2 బ్రహ్మదేవుడు 3 ఉపేంద్రుడు 4 పరమ శివుడు: