భాగవత ప్రహేళిక - 2
జవాబు ఎంచు

శ్రీకృష్ణుడు దేవకీదేవి ________ గర్భ సంజాతుడు
1. అష్టమ, , 2. ద్వాదశ 3. ద్వితీయ, 4. ప్రథమ :