పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : పాండవ కౌరవుల కథ

  •  
  •  
  •  

9-675-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆ అభిమన్యునకు నుత్తర యందు నీవు జన్మించితివి.

టీకా:

ఆ = ఆ; అభిమన్యున్ = అభిమన్యున; కున్ = కు; ఉత్తర = ఉత్తర; అందున్ = వలన; నీవున్ = నీవు; జన్మించితివి = పుట్టితివి .

భావము:

ఆ అభిమన్యునకు ఉత్తర వలన పరీక్షిత్తూ! నీవు పుట్టావు.