పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : పురూరవుని కథ

  •  
  •  
  •  

9-402-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇ ట్లూర్వశియుం బురూరవుండు నొండొరులవలన మక్కువలు చెక్కులొత్త బగళ్ళు రేలు నెల్లడల విహరింప నొక్కనాఁడు దేవలోకంబున దేవేంద్రుండు గొలువుండుతఱిఁ గొలువున నూర్వశి లేకుండుటం జూచి.

టీకా:

ఇట్లు = ఇలా; ఊర్వశియున్ = ఊర్వశి; పురూరవుండున్ = పురూరవుడు; ఒండొరులన్ = వారిలోవారి; వలన = ఎడల; మక్కువలున్ = అనురాగములు; చెక్కులొత్తన్ = అతిశయించుతుండ; పగళ్ళున్ = దివసము లందు; రేలున్ = రాత్రు లందు; ఎల్లెడలన్ = అన్ని చోట్లను; విహరింపన్ = క్రీడించుచుండగా; ఒక్క = ఒకానొక; నాడు = దినమున; దేవలోకంబునన్ = స్వర్గములో; దేవేంద్రుడున్ = ఇంద్రుడు; కొలువుండు = కొలువుతీరిన; తఱిన్ = సమయము నందు; కొలువునన్ = సభలో; ఊర్వశి = ఊర్వశి; లేకుండుటన్ = లేకపోవుటను; చూచి = కనుగొని;

భావము:

ఇలా ఊర్వశి పురూరవుడు పరస్పర అనురాగాలు అతిశయిస్తుండగా రాత్రింబవళ్ళు ఎల్లెడలా తామే అయి క్రీడిస్తున్నారు. ఇంతలో ఒకనాడు స్వర్గంలో ఇంద్రుడు కొలువులో ఊర్వశి లేకపోవుట కనుగొన్నాడు.