పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర

  •  
  •  
  •  

8-13-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇది ప్రథమ మన్వంతరం; బింక ద్వితీయ మన్వంతరంబు వినుము.

టీకా:

అది = అది; ప్రథమ = మొదటి (1); మన్వంతరంబు = మన్వంతరము సంగతి; ఇంకన్ = ఇక; ద్వితీయ = రెండవ (2); మన్వంతరంబు = మన్వంతరముగురించి; వినుము = వినుము.

భావము:

పరీక్షిత్తూ! ఇది ప్రథమ మన్వంతరం సంగతి; ఇక రెండవ మన్వంతరం విషయం చెప్తాను విను.