పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

షష్ఠ స్కంధము : చిత్రకేతోపాఖ్యానము

 •  
 •  
 •  

6-505-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రనాథ! యీ వృత్రుకు రాక్షసాకృతి-
లిగిన యీ పూర్వకారణంబు
చిరపుణ్యుఁ డయినట్టి చిత్రకేతు మహాను-
భావంబు భక్తితోఁ రఁగ విన్న
దివినవారికి కల దుష్కర్మముల్-
శిథిలంబులై కడుఁ జెదరిపోవు
కలవైభవములు మకూరుఁ దనయంతఁ-
దొల్కాడు కోర్కులతోడఁ గూడి

6-505.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిర్మలాత్ము లగుచు నిత్యసత్యజ్ఞాన
నితు లగుచు విగత దురితు లగుచు
బంధు మిత్ర పుత్ర పౌత్రాదులను గూడి
నుభవించుచుందు ధిక సుఖము.

టీకా:

నరనాథ = రాజా; ఈ = ఈ; వృత్రున్ = వృత్రాసురుని; కున్ = కి; రాక్షస = రాక్షస; ఆకృతి = స్వరూపము; కలిగిన = పొందిన; ఈ = ఈ; పూర్వ = మూల; కారణంబు = కారణమైనట్టి; చిర = మిక్కిలి; పుణ్యుడు = పుణ్యాత్ముడు; అయినట్టి = అయిన; చిత్రకేతు = చిత్రకేతుడు యనెడి; మహానుభావంబున్ = మహానుభావుని చరితంబు; భక్తి = శ్రద్ద; తోన్ = తో; పరగన్ = ప్రవర్తిల్లగా; విన్న = వినిన; చదివిన = చదివిన; వారి = వారల; కిన్ = కు; సకల = సర్వ; దుష్కర్మముల్ = పాపములు; శిథిలంబులు = నాశనమైనవి; ఐ = అయ్యి; కడున్ = మిక్కిలి; చెదరిపోవు = చెదిరిపోవును; సకల = సమస్తమైన; వైభవములున్ = వైభవములు; సమకూరున్ = సిద్ధించును; తనయంత = వాటంతట అవే; తొల్కాడు = నెరవేరిన; కోర్కుల = కోరికల; తోడన్ = తోటి; కూడి = కలిగి;
నిర్మల = స్వచ్ఛమైన; ఆత్ములు = మనసులు గలవారు; అగుచున్ = అగుచు; నిత్య = శాశ్వతమైన; సత్య = సత్యమైన; జ్ఞాన = జ్ఞానమునందు; నిరతులు = నిష్ఠ గలవారు; అగుచున్ = అగుచు; విగత = పోయిన; దురితులు = పాపములు; అగుచున్ = అగుచు; బంధు = బంధువులు; మిత్ర = మిత్రులు; పుత్ర = కుమారులు; పౌత్ర = మనుమలు; ఆదులన్ = మొదలగువారిని; కూడి = కలిసి; అనుభవించుచుందురు = అనుభవించుచుందురు; అధిక = ఎక్కువ; సుఖమున్ = సుఖమును.

భావము:

రాజా! వృత్రాసురునికి రాక్షసాకారం కలిగిన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని, చిత్రకేతుని పవిత్ర చరిత్రను భక్తితో విన్నవారికి, చదివిన వారికి పాపాలన్నీ నాశనమై చెదరిపోతాయి. సమస్త వైభవాలు సమకూరుతాయి. కోరిన కోరికలు తమంత తామే తీరుతాయి. వారు నిర్మల హృదయులై, నిత్య సత్య వ్రతులై, తొలగిన పాపాలు కలవారై బంధువులతోనూ మిత్రులతోనూ పుత్రులతోనూ, పౌత్రులతోనూ కూడి ఉండి అధిక సుఖాలను అనుభవిస్తారు.