పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము - ఉత్తర : నరక లోక విషయములు

  •  
  •  
  •  

5.2-162-ఆ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

రవరేణ్య! యిట్టి రకముల్ యమలోక
మందుఁ గలవు మఱి సస్ర సంఖ్య;
లందు శమనదూత నిశంబు బాధింతు
వని ధర్మదూరు యిన నరుల.

టీకా:

నరవరేణ్య = రాజా; ఇట్టి = ఇటువంటి; నరకముల్ = నరకములు; యమలోకము = యమలోకము; అందున్ = లో; కలవు = ఉన్నవి; మఱి = ఇంకా; సహస్ర = వేలకొలది; సంఖ్యలలో = లెక్కల; అందున్ = లో; శమనదూతలు = యమదూతలు; అనిశంబున్ = నిత్యము; బాధింతురు = బాధపెట్టెదరు; అవనిన్ = భూమిపైన; ధర్మ = ధర్మమార్గమునకు; దూరులు = దూరమైనవారు; అయిన = అయినట్టి; నరులన్ = మానవులను;

భావము:

రాజా! ఇటువంటి నరకాలు యమలోకంలో వేలసంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఆ నరకాలలో యమదూతలు అధర్మపరులను ఎల్లప్పుడూ బాధిస్తూ ఉంటారు.