పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

పంచమ స్కంధము - ఉత్తర : భగణ విషయము

  •  
  •  
  •  

5.2-102-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

వర! యా రాహువునకు
సత నా క్రింద సిద్ధ చారణ విద్యా
రు లయుత యోజనంబులఁ
దిముగ వసియించి లీలఁ దిరుగుదు రచటన్.

టీకా:

నరవర = రాజా; ఆ = ఆ; రాహువున్ = రాహువున; కున్ = కు; సరసతన్ = చక్కగా; ఆ = ఆ; క్రిందన్ = కిందకి; సిద్ధ = సిద్ధులు; చారణ = చారణులు; విద్యాధరులు = విద్యాధరులు; అయుత = పదివేల (10,000); యోజనములన్ = యోజనములలో; తిరముగన్ = స్థిరపడి; వసియించి = నివసించి; లీలన్ = క్రీడగా; తిరుగుదురు = తిరుగుతుందురు; అచటన్ = అక్కడ;

భావము:

రాజా! రాహువుకు దిగువ పదివేల యోజనాల దూరంలో సిద్ధులు, చారణులు, విద్యాధరులు స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు.