పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

చతుర్థ స్కంధము : పురంజను కథ

  •  
  •  
  •  

4-806-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు వివాహంబులు గావించి యున్న సమయంబున.

టీకా:

అట్లు = ఆ విధముగ; వివాహంబులున్ = వివాహములు; కావించి = చేసి; ఉన్న = ఉన్నట్టి; సమయంబునన్ = సమయములో.

భావము:

ఈ విధంగా వివాహాలు చేయగా..